ERA-NET Cofund EN-UAC: Utveckla lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram

Vill du bidra till utvecklingen inom hållbar urban mobilitet? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European. Energimyndigheten och Vinnova med Viable Cities och Drive Sweden utlyser tillsammans cirka 9 miljoner kronor till svenska aktörer. 

Sista dag för ansökan 2022-04-12 14:00
Utlysta medel cirka 9 miljoner kronor

Tvärsektoriella projekt som fokuserar på hållbar citylogistik och/eller klimatneutral mobilitet efterfrågas

I den här utlysningen välkomnas gemensamma projekt mellan Kina och Europa med fokus på något eller en kombination av de två utvalda temaområdena hållbar citylogistik och klimatneutral mobilitet, och där det kan uppnås mervärde från ett kinesisk-europeiskt samarbete.

Utlysningens mål är:

 • Relevans för de globala utmaningarna, FN:s globala mål, inklusive klimatfrågor
 • Relevans för den europeiska och kinesiska forsknings- och innovationsagendan
 • Förbättra operativa beslut och planeringsbeslut i städerna
 • Skapa kunskap för en hållbar transformation av städer under olika kulturella, klimatmässiga och ekonomiska förhållanden
 • Finansiera forsknings- och innovationsprojekt som ökar kopplingarna mellan kinesiska och europeiska samhällena och ta itu med gemensamma frågor och/eller testa koncept mot de olika kraven i kinesiska och europeiska städer  

Mer detaljerad information om utlysningens fokus kring de båda temaområdena och avgränsningar finns i den fullständiga utlysningstexten.

Vem kan söka?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete mellan Europa och Kina och måste kunna påvisa mervärdet av samarbetet. Utlysningen välkomnar alla aktörer som kan bidra till ovanstående utmaningar.

Det kan till exempel vara:  

 • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till hållbar mobilitet
 • företag
 • övriga aktörer med anknytning till hållbar mobilitet  

De länder som deltar i utlysningen är Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige och Kina.

Projektförslag måste bestå av ett projektkonsortium av:

 • minst två stödberättigade sökande från minst två deltagande länder. Sökande organisationer ska vara oberoende från varandra.
 • minst två (och högst tre) kinesiska partner (från olika institutioner och samordnade av en huvudsökande som är partner i projektkonsortiet).  

Minst en konsortiepartner måste vara en stad. Dessutom är minst en representant från företag och kommersiella organisationer, konsumenter eller civilsamhället att föredra. Partners från länder som inte deltar i denna utlysning kan inkluderas i projekten som samarbetspartners om de uppfyller vissa krav, se den svenska och engelska utlysningstexten för dessa.  

Detaljerad information om kraven kring mångfald och jämställdhet samt de nationella finansieringskraven finns i den fullständiga utlysningstexten på engelska.

Utlysningen genomförs i två steg

Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess, med inlämning av projektskiss först och fullständig ansökan sedan.

 • 12 april 2022 inlämning av projektskisser
 • 13 september 2022 inlämning av fullständiga ansökan 

I december 2022 kommer beslut tas om vilka projekt som rekommenderas nationell finansiering, och efter detta ska ansökan till Energimyndigheten inkomma.

Informationsmöten

Information om svenska informations-och matchmakingmöten kommer att läggas upp på denna sida inom kort.

Kontakt

Aktörer som funderar på att söka ska kontakta ansvariga för utlysningen i Sverige.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet