Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg

Du som vill bidra till omställningen av transportsektorn till förnybar energi i ett 2030-perspektiv är välkommen att söka stöd för att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel.

Sista dag för ansökan 2019-09-16
Utlysta medel cirka 45 miljoner kronor

Projekt kan få stöd till att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel för transporter på väg, till sjöss och i luften. Utlysningen riktar sig till projekt inom följande forskningsområden:

A. Förbehandling av biomassa för biodrivmedelsproduktion

B. Omvandlingsprocesser för biodrivmedelsproduktion

C. Bioraffinaderikoncept och systemstudier

I denna utlysning kommer projekt att prioriteras som utvecklar ny teknik som Energimyndigheten bedömer har potential att kommersialiseras och spridas och på så sätt bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv. Utöver detta bedöms projekt också på sin potential att bidra till att:

 • Den nationella kompetensen på forskarnivå inom biodrivmedelsområdet är stark och anpassad för att möte ett förväntat ökat behov av kompetent personal.
 • Svenska forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området är effektiva och av hög kvalitet genom synergier och kunskapsöverföring mellan olika projekt.
 • Forskning och industriella erfarenheter från andra länder nyttiggörs i Sverige genom att forskare inom programmet samarbetar och interagerar med internationella aktörer på området inom akademi och industri.
 • Förbättringar på ett eller flera av följande områden:
  • Energieffektivitet
  • Klimatprestanda (LCA)
  • Produktionskostnad
  • Råvarubas (kostnad och potential)
  • Utbyte

Vid utveckling och vidareutveckling av olika processteg ska ett systemperspektiv eftersträvas så att inte ett enskilt processteg optimeras på bekostnad av hela processens effektivitet.

Projektet kan starta tidigast 1 januari 2020 och som längst pågå till 31 december 2023. Beslutet fattas under december 2019.  

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka.

Biodrivmedelsprogrammet

Utlysningen är en del av Biodrivmedelsprogrammet. Programmet är planerat att pågå 2017–2023.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Jonas Lindmark, se kontaktuppgifter nedan.

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet