Var med och bidra till att stärka biokraftens roll i omställningen av energisystemet

Vill du stärka biokraftens roll och konkurrenskraft i den hållbara omställningen av energisystemet? Det kan handla om systemfrågor för biokraftens samspel inom energisystemet, dess roll i det cirkulära flödet eller möta utmaningar om emissionskrav.

Sista dag för ansökan 2020-02-19 23:59
Utlysta medel Cirka 30 miljoner kronor

Projekt som kan få stöd

Projekt som bidrar till att uppnå följande utfallsmål 2030 kan söka stöd

 • Biokraften möjliggör ett helt förnybart och flexibelt elsystem genom att tillhandhålla planerbar elproduktion.
 • Omvandling av biobränsle och avfall till el och värme sker på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan.
 • Kraftvärmeproduktion sker i nära symbios med närliggande verksamheter för energi- och råvaruutbyte vilket ökar bioenergins resurseffektivitet.
 • Kontinuerligt kunskapsutbyte mellan näringsliv, institut och akademi, i samma bransch och företag i olika delar av värdekedjan.
 • Svensk forskning inom programmets områden fortsätter hålla hög internationell nivå.

Alla projektförslag som kan bidra till utfallsmålen välkomnas i denna utlysning. Projektförslag som inkluderar följande områden välkomnas särskilt:

 • Systemövergripande studier kring hur biokraften, med avseende på regler- och baskraft, kan integreras med övrig förnybar energi som vind-, vatten- och solkraft, i vilka även kapacitetsinfrastruktur och/ eller hållbar energilagring av olika slag kan ingå. Området ska bidra till att biokraften är en naturlig del i ett robust och flexibelt energisystem där säsongsvariationens inverkan på dess konkurrenskraft minimeras. Såväl beslutsunderlag för det tekniska utformningen, styrmedel, affärs-modeller och andra perspektiv som omgärdar systemet är relevant.
 • För- och systemstudier om biokraftens roll i det framtida samhället som genomsyras av cirkulära flöden där termisk energiomvandling kombineras t ex med tillverkning av produkter högre upp i värdekedjan eller av industriella synergier vid el- och värmeproduktion samt dessa anläggningars samspel med omvärlden. Området kan gälla nya aktörskonstellationer, utveckling av nya affärsmodeller eller projektförslag där prosumentperspektivet prövas och utmanar den historiskt gängse energisystemmodellen.
 • Studier om småskaliga biokraftanläggningar med syftet att öka elproduktionen och/eller öka elutbytet samt teknikutveckling för att öka konkurrenskraften hos befintlig eller framtida anläggningar, men även för att tillgängliggöra eller öka reglerbar effekt. Här kan även en utmaning vara emissionsrelaterade frågor.
 • Digitalisering både på anläggnings- samt systemnivå där aktiviteterna inom området syftar till att tillvarata och vidareutveckla nya tekniker och metoder inom mätteknik, information- och kommunikationsteknik, säkerhet, optimering och reglerteknik för el- och värmeproduktions-anläggningar samt prognostisering i syfte att stärka biokraftens förmåga som bas- och reglerkraft.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner  

Beslut om vilka projket som beviljas stöd fattas i maj 2020. Projektet kan starta tidigast 1 juni och som längst pågå till 31 december 2023.

Om Biokraftprogrammet

Syftet med programmet biokraft är att bidra till att el- och värmeproduktion från biobränsle och avfall möjliggör ett hållbart energisystem. Programmet omfattar forskning, utveckling och innovation som kan leda till robusta och flexibla lösningar samt ökad resurs-, kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan.

Kontakt

Om ansökningsprocessen: Vi svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen, men vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Vi lämnar support fram till kl. 15:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet