Var med och bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn

Har du, ert företag eller organisation en idé eller innovation som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Välkommen med din ansökan!

Sista dag för ansökan 2018-11-12 23:59
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Som ett första steg i en utökad satsning mot att accelerera utvecklingen av elektromobilitet utlyser Energimyndigheten 20 mijloner kronor för forskning och innovation.

Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner samt stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden.

Projekt som accelererar forskning och innovation inom elektromobilitet kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande forskningsområden:

 • Batterier
 • Superkondensatorer
 • Bränsleceller
 • Elmaskiner
 • Laddningsinfrastruktur
 • Kraftelektronik
 • Systemlösningar
 • Elektromobilitet i arktiskt klimat
 • Materialåtervinning
 • Miljösystemstudier

Insatserna kan även inkludera EU- och internationella samarbeten.

Utlysningen är öppen för ansökningar om projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn. Speciellt välkomnas ansökningar som rör:

 • Synteser: Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att påskynda utvecklingen av elektromobilitet? Energimyndigheten efterfrågar synteser som redogör för kunskapsläget och kunskapsluckor inom ämnesområden med relevans för elektromobilitet.
 • Testmetodik- och testsystemutveckling samt modellering. För att elektromobilitetsområdet ska fortsätta att utvecklas framgångsrikt kommer fortsatt testning, modellering och experiment att vara nödvändiga. Energimyndigheten efterfrågar därför projekt vars syfte är att utveckla testmetodik- och testsystem samt modellering inom elektromobilitetsområdet.

Det är även möjligt att söka stöd för kortare genomförbarhetsstudier eller förstudier som syftar till att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt projekt. Ett lyckat förstudieprojekt garanterar inte medel till ett fullskaligt projekt men om förutsättningar för ett fullskaligt projekt finns kan medel för detta sökas.

Projektet kan starta tidigast 1 december 2018 och som längst pågå till 31 december 2020.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till snabbare elektrifiering av transportsektorn kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut

I denna utlysning välkomnas gärna ansökningar från små och medelstora
företag.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Ansvariga handläggare vid Energimyndigheten: Hans-Olof Dahlberg och Greger Ledung, se kontaktuppgifter nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet