Var med och utveckla framtidens batterier och återvinning

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets sjunde utlysning.

Sista dag för ansökan 2019-11-27 23:59
Utlysta medel Cirka 40 miljoner kronor

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hela programmets bredd så som den beskrivs i nedan.

I denna utlysning efterfrågas speciellt, utan inbördes rangordning:

 • Studier som ger underlag för ett svenskt remissvar till EU:s Batteridirektiv som revideras med början 2019. Fördjupningar kan göras för olika typer och tillämpningar av batterier om till exempel insamlingsmål, ”second use”, materialåtervinningsmål och beteendevetenskap kring dessa frågor.
 • Projekt som främjar resurseffektivitet, till exempel kring cirkulär ekonomi eller hållbara material.
 • Projekt kring LCA för batterier.
 • Projekt om hur batterier kan anpassas till eller hur de åldras under ”second use”.
 • Synteser:
  1. Kravställning och forskningsbehov för stationär lagring.
  2. Säkerhetsaspekter
   • vid återvinning
   • vid produktion
   • för stationär lagring.
  3. Märkning i syfte att främja spårbarhet, återanvändning och återvinning.
 • Kriterier för stationär teknik för maximal klimatnytta och resurseffektivitet.
 • Säkerhetsfrågor med hög forskningshöjd.
 • Säkerhet vid återvinning, till exempel brand vid sönderdelning av batterier.
 • Projekt som har förutsättningar att stärka svenskt näringslivs långsiktiga konkurrenskraft inom batteriåtervinning och cirkulära flöden.
 • Mätning och diagnostik.

Forskningsområden som får stöd

Programmet stödjer projekt inom följande forskningsområden, utan inbördes rangordning:

 • Återanvändning, inklusive livslängds- och säkerhetsaspekter
 • Återvinning
 • Batteriutveckling av dagens och morgondagens tekniker inklusive superkondensatorer
 • Diagnostik/mätning
 • Styrning/användning
 • Logistik
 • Säkerhet
 • Övrig för programmets effektmål relevant forskning

Projektet ska alternativt ha potential att bidra till följande effektmål:

 • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordons­tillämpningar.
 • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring:
  • dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystems­tillämpningar.
  • hållbara och kostnadseffektiva processer och metoder för återvinning.
 • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.

Alla projektförslag med potential att bidra till programmets effektmål välkomnas. Projekt som finansieras inom utlysningen ska ha potential att bidra till att föra forskningsfronten framåt. Hur projektet förhåller sig till forskningsfronten och på vilket sätt det kan bidra till att flytta den ska framgå i ansökan.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i mars 2020. Projektet kan starta tidigast april 2020.

Om Batterifondsprogrammet

Före den första januari 2009, när förordning (2008:834) om producent­ansvar för batterier trädde i kraft, togs en avgift ut vid försäljning av batterier för att bekosta insamling och återvinning. De medel som inte förbrukats har fonderats i Batterifonden. Batterifondsprogrammet fördelar medel från denna fond. Programmets andra etapp började 2017 och pågår till 31 december 2027. Under etappen kommer cirka 280 miljoner kronor fördelas genom årliga utlysningar. Mer om programmet finns att läsa här.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger. Se kontaktuppgifter nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet