Ver 2020: Verifiering av energiinnovationer med kund

Sök stöd för projekt som syftar till verifiering av nya produkter och tjänster, vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Sista dag för ansökan 2020-06-04 23:59
Tid för beslut november

Energimyndigheten arbetar med stöd till affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet. Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

Maximalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor. Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45 procent av godkända stödgrundande kostnader.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke-traditionella energiinnovationer.

Sista dag att lämna in ansökan är 3 juni. Ansökan lämnas in genom e-kanalen. (Du hittar länk till e-kanalen till höger.)

Vem kan söka?

Stödinsatsen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) som är juridiska personer.

Ansökan ska inkludera ett LOI (Letter of Intent/avsiktsförklaring) med kravställande kund.

Utlysningen är inriktad mot innovationer (produkter och tjänster) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Innovationen ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet i Sverige eller globalt samt bör kunna bidra till fler svenska jobb och ökade svenska exportintäkter.

Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas.

Projektet kan tidigast starta 1 december 2020 och får pågå under maximalt 24 månader.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl 16:00 samma dag som utlysningen stänger. Teknisk support för e-kanalen (i första hand inloggningsproblem) telefon: 016-544 22 11.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet