Verifiering av nya energiinnovationer – med affärsfokus

Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas vid två tillfällen under året. Sista ansökningsdag för respektive uppsamlingstillfälle är 2 maj 2017 och 3 oktober 2017.

Sista dag för ansökan 2017-05-02
Målgrupp

Stödinsatsen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Stödinsatsens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför kommersiell fas.  Projekt som kan få stöd inom ramen för denna insats ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta innovationen närmare, och förbereda den inför, kommersiell fas. Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund, och därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

Så här ansöker du

Du skickar in ansöka via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via webbplatsen.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar i beskrivningen av stödinsatsen, bedömningskriterierna och beskrivningen av TRL-nivå. Det är viktigt att besvara bedömningskriterierna och bifoga dessa till ansökan.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet