Viable Cities utlysning: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Städer är centrala i omställningen och digitalisering och medborgarengagemang är viktiga möjliggörare. Vill du bidra till att vi kan uppnå klimatneutrala städer redan år 2030? Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställningen i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Sista dag för ansökan 2019-08-30
Utlysta medel Cirka 20 miljoner kronor

Viable Cities som program syftar till att ställa om till klimatneutrala städer redan 2030. Utlysningen syftar till att stödja utveckling, validering och demonstration av innovativa lösningar och ny kunskap som kan bidra till att accelerera omställning till klimatneutrala städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkrafter för att accelerera omställningen.  

Fokus och avgränsningar

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion
 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur 

och minst ett av fem temaområden:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Modeller för finansiering och affärsutveckling
 • Styrning; Intelligens
 • Cybersäkerhet och etik

Det finns många sätt att beskriva innebörden av klimatneutrala städer. Avsikten med denna utlysning är inte att utgå från en enhetlig definition. För inspiration kan det vara intressant att bland annat titta på initiativet Carbon Neutral Cities Alliance och även ta del av hur städer med ambitiösa mål har resonerat kring klimatneutralitet.

Projektens innehåll och genomförande

Utlysningen erbjuder möjlighet till finansiering av fyra projektformer:

 • Förstudier
 • Forskningsprojekt
 • Innovationsprojekt
 • Demonstrationsprojekt

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två av följande aktörsgrupper:

 • universitet, högskolor eller forskningsinstitut
 • företag
 • offentlig sektor
 • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)  

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Beslut om din ansökan fattas tidigast 1 november 2019.

Kontakt

Vi lämnar support och svarar på frågor under kontorstid och fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor om programmet Viable Cities samt utlysningens innehåll och inriktning:

Patrik Rydén, 073-399 86 19, utlysningsansvarig för Viable Cities, Lunds Universitet.

Frågor om utlysningen ställs till: applic...@viablecities.com

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Emina Pasic, 016-544 21 89, utlysningsansvarig och ansvarig för Viable Cities, Energimyndigheten

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet