Vill du bidra till en hållbar utbyggnad av solel?

Du som vill genomföra forsknings- eller innovationsprojekt för att studera solelutbyggnadens sociala aspekter eller bidra till att tillgängliggöra solel för fler, studera eller stärka solelens ekologiska hållbarhet, eller ta fram ny kunskap eller nya lösningar för solelens integrering i elsystemet är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2020-04-14
Utlysta medel Cirka 30 miljoner kronor

Vill du bidra till en socialt eller ekologiskt hållbar utbyggnad av solel eller till att underlätta och möjliggöra integrering av en hög andel solel i elsystemet? I så fall är du välkommen att söka stöd.

Utlysningen riktar sig till dig som vill genomföra ett forsknings- eller innovationsprojekt i syfte att bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige och/eller bidra till lösningar som kan kommersialiseras genom näringsliv i Sverige och därmed bidra till hållbar tillväxt genom att:

  • Öka solelens sociala hållbarhet, exempelvis genom att uppfylla individers eller gruppers behov eller stärka deras rättigheter, öka kunskapen om hur solelutbyggnaden påverkar eller påverkas av olika grupper i samhället, studera solelutbyggnaden i ett genusperspektiv, eller ta fram nya affärsmodeller som ger fler tillgång till solel.
  • Förbättra solelens ekologiska hållbarhet, exempelvis genom att studera eller begränsa dess miljöpåverkan i hela livscykeln, bidra till nya hållbara lösningar med hög miljöprestanda eller ta fram ny kunskap eller lösningar för återvinning, återanvändning eller livstidsförlängning.
  • Utveckla nya lösningar eller ta fram ny kunskap för att underlätta och möjliggöra integration av en hög andel solel i det svenska elsystemet, exempelvis nya stödtjänster eller solelspecifika lösnignar för ökad resiliens eller flexibilitet.

Projektet kan starta tidigast den 1 september 2020 och som längst pågå till 31 december 2023.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla organisationer som kan bidra till de områden som beskrivs ovan, såsom

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut och
  • föreningar och idella organisationer 

Flera organisationer kan delta i ett och samma projekt för att exempelvis tillföra projektet fler perspektiv och kompetenser eller för att öka spridningen av kunskaper eller projektets resultat mellan olika aktörer.

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, i dess innehåll, mål och effekter.

Privatpersoner kan inte söka stöd inom denna utlysning.

Informationsmöte 10 mars via Skype

Den 10 mars genomfördes ett Skype-möte då Energimyndighetens handläggare gick igenom viktiga delar av utlysningstexten och hur du söker stöd inom utlysningen. Ta del av presentationen från informationsmötet.

Missade du till informationsmötet? Du är självklart välkommen att kontakta Energimyndighetens handläggare med frågor så länge utlysningen är öppen.

Sök stöd via E-kanalen

Använd gärna ansökningssystemet E-kanalen för att lämna in din ansökan till utlysningen. I E-kanalen väljer du ”Ny ansökan” i vänstermarginalen, därefter ”Utlysning” och sedan programmet ”El från solen” och utlysningen ”Utlysning 2020” för att lämna in din ansökan.

Lämna in din ansökan senast den 14 april kl. 23.59.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar

Utlysningsarkivet