Vill du bidra till en hållbar utbyggnad av solel?

Du som vill genomföra forsknings- eller innovationsprojekt för att studera solelutbyggnadens sociala aspekter eller bidra till att tillgängliggöra solel för fler, studera eller stärka solelens ekologiska hållbarhet, eller ta fram ny kunskap eller nya lösningar för solelens integrering i elsystemet är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2020-04-14
Utlysta medel Cirka 30 miljoner kronor

Vill du bidra till en socialt eller ekologiskt hållbar utbyggnad av solel eller till att underlätta och möjliggöra integrering av en hög andel solel i elsystemet? I så fall är du välkommen att söka stöd.

Utlysningen riktar sig till dig som vill genomföra ett forsknings- eller innovationsprojekt i syfte att bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige och/eller bidra till lösningar som kan kommersialiseras genom näringsliv i Sverige och därmed bidra till hållbar tillväxt genom att:

  • Öka solelens sociala hållbarhet, exempelvis genom att uppfylla individers eller gruppers behov eller stärka deras rättigheter, öka kunskapen om hur solelutbyggnaden påverkar eller påverkas av olika grupper i samhället, studera solelutbyggnaden i ett genusperspektiv, eller ta fram nya affärsmodeller som ger fler tillgång till solel.
  • Förbättra solelens ekologiska hållbarhet, exempelvis genom att studera eller begränsa dess miljöpåverkan i hela livscykeln, bidra till nya hållbara lösningar med hög miljöprestanda eller ta fram ny kunskap eller lösningar för återvinning, återanvändning eller livstidsförlängning.
  • Utveckla nya lösningar eller ta fram ny kunskap för att underlätta och möjliggöra integration av en hög andel solel i det svenska elsystemet, exempelvis nya stödtjänster eller solelspecifika lösnignar för ökad resiliens eller flexibilitet.

Projektet kan starta tidigast den 1 septemb