Bidra till framtidens batterier inom fordon, elsystem och återvinningslösningar

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets tionde utlysning.

Sista dag för ansökan 2023-01-31 23:59
Utlysta medel Cirka 70 miljoner kronor

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hela programmets bredd men i denna utlysning efterfrågas speciellt, kopplat till batterier, utan inbördes rangordning:

 • Projekt som fokuserar på praktiska, beteendemässiga eller regulatoriska faktorer som kan påskynda eller hindra produktion, användning, återanvändning, inlämning och återvinning av batterier.
 • Projekt som främjar resurseffektivitet, t.ex. kring livscykelanalys, cirkulär ekonomi, design för återanvändning/återvinning eller hållbara material.
 • Projekt kring systemperspektiv för cirkulära flöden, t.ex. om hur insamlingen maximeras så att batterier återvänder till certifierade/legala återvinnare.
 • Projekt som adresserar forskning om säkerhetsfrågor kring batterier utmed hela kedjan.
 • Projekt som kan bidra till att sätta in den svenska och europeiska batterivärdekedjan i ett internationellt sammanhang.
 • Projekt om cell- och batterisystemsmodellering.
 • Projekt som bidrar till genomförandet av den nya batteriförordningen på EU-nivå, inte minst med hänsyn till standardiseringsarbetet.
 • Projekt som bidrar till att öka antalet doktorander och andra aktiva inom batteriområdet.
 • Projekt som bidrar till meritering för forskare som ännu inte har uppnått stabila seniora positioner inom akademin.
 • Synteser inom utvalda områden.

I den fullständiga utlysningstexten finns en komplett beskrivning av de speciellt efterfrågade områdena.

Alla projektförslag med potential att bidra till programmets effektmål välkomnas. Projekt som adresserar de speciellt efterfrågade områdena kommer prioriteras i de fall bedömningen i övrigt väger lika.

Utöver ovan speciellt efterfrågade områden stödjer programmet, utan inbördes rangordning, även projekt inom andra områden kopplat till batteriforskning. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Forskningsområden”.

Demonstration av teknik som finns tillgänglig på marknaden ingår inte i programmet.

Projekt som finansieras inom utlysningen ska ha potential att bidra till att föra forskningsfronten framåt. Hur projektet förhåller sig till den internationella forskningsfronten och på vilket sätt det kan bidra till att flytta den ska framgå i ansökan.

Projekt rörande batteriutveckling bör förhålla sig till riktlinjerna för publicering framtagna inom "Batteries Europe - Reporting methodologies"

Tidplan för ansökan och datum för projekt:

Sista dag för ansökan
Tidigaste projektstart
Projektet avslutas senast
31 januari 2023
1 juli 2023
31 december 2027

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut
 • övriga aktörer med anknytning till batterivärdekedjan

Samverkan är viktigt och forskningsprojekt som har anknytning till näringsliv, akademi och samhälle eftersträvas för att underlätta spridning och vidare användning av forskningsresultaten.

Samarbete inom Norden, Europa och internationellt uppmuntras.

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Sista dagen för ansökan är tisdag, den 31 januari, 2023. Projektet kan starta tidigast den 1 juli 2023.

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Anvisningar för hur du går tillväga

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring villkoren för stöd, inloggning eller ansökningsformuläret. Hjälpstugan är öppen följande tider och finns på Teams.

 • 6 december kl. 9.00–11.00
 • 13 december kl. 9.00–11.00
 • 20 december 9.00–11.00
 • 10 januari kl. 9.00–11.00
 • 17 januari kl. 9.00–11.00
 • 24 januari kl. 9.00–11.00

Ansökan ska vara komplett när den lämnas in.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Om batterifondsprogrammet

Programmet ska bidra till utvecklingen av:

 • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordonstillämpningar.
 • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring: - dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystemtillämpningar. - hållbara och kostnadseffektiva återvinningsprocesser och -metoder.
 • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.

Batterifondsprogrammet

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar

Utlysningsarkivet