Forskare inom humaniora eller samhällsvetenskap – var med och lös energirelaterade samhällsutmaningar

Du som vill bidra med ökad kunskap om och förståelse för samhällsutmaningar som har med energiområdet att göra är välkommen att söka stöd. Utlysningen välkomnar ansökningar med utgångspunkt i samhällsvetenskap eller humaniora.

Sista dag för ansökan 2020-02-26 23:59
Utlysta medel 125 miljoner kronor

Projekt som belyser energirelaterade samhällsutmaningar och frågeställningar kan få stöd

Utlysningen rör projektbidrag där du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, forskningsfrågor, metod och utförande, i syfte att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Utlysningen stöder forskningsprojekt med utgångspunkt i frågeställningar och metoder hämtade från samhällsvetenskap eller humaniora.

Utlysningen är uppdelad i två kategorier A och B. Denna utlysning riktar sig till projekt inom områdena humaniora och samhällsvetenskap (HS) kategori A.

Kategori A – HS

Utlysningen stödjer forskningsprojekt som har potential att bidra med ny kunskap och en ökad förståelse för problem, möjligheter och utmaningar kopplade till energiområdet. Projekten ska utgå från samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, frågeställningar och metoder.

Utlysningen välkomnar även forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) som söker till kategori B. Mer om den kategorin går att läsa här. Även tvärvetenskapliga projekt med inslag av både HS och NT välkomnas.

Projektansökningar inom HS-området som söker till kategori A granskas av experter hemmahörande inom samhällsvetenskapliga eller humanistiska akademiska discipliner.

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, på sikt ha potential att bidra till hantering av energiomställningen genom att ta fram ny kunskap för ökad förståelse av och/eller lösningar för att möta utvecklingen av någon eller några av följande energirelaterade samhällsutmaningar:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle,
  • ett flexibelt och robust energisystem,
  • samspel i energisystemet.

Utlysningen genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen som helhet och fattar beslut om stöd inom utlysningen. Vetenskapsrådet bistår i beredningsprocessen.

Hur mycket stöd kan jag få?

Projekt inom utlysningen kan få stöd med maximalt 1,2 miljoner kronor per år, dock maximalt 6 miljoner kronor totalt för hela projektperioden.

Utlysningens totala budget är cirka 25 miljoner kronor per år, varav

  • cirka 18 miljoner kronor till projekt med fokus på natur- och teknikvetenskap samt
  • cirka 7 miljoner kronor till projekt med fokus på humaniora och/eller samhällsvetenskap.

Totalt omfattar utlysningen 125 miljoner kronor under åren 2021 till 2025.

Vem kan söka?

Forskare vid lärosäten och institut är välkomna att söka.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast under december 2020. Projekt kan starta tidigast första januari 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Följande dokument ska bifogas i ansökan:

  • Forskningsplan (på engelska), enligt anvisningar i bilaga 2.
  • Information om forskningsresurser (på engelska), enligt anvisningar i bilaga 3.
  • CV för forskaren och medverkande deltagare (på engelska) enligt anvisningar i bilaga 4.
  • Publikationslistor för sökande och medverkande (på engelska) enligt anvisningar i bilaga 5.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Ansökan ska skrivas enligt anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen. Frågor angående bilagorna 2-5 besvaras av Vetenskapsrådet.

Tänk på att det kan vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16:00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.

Natur- och teknikvetenskap: Fredrik Brändström, 016-544 23 66

Humaniora och samhällsvetenskap: Michael Novotny, 016-542 06 25

Frågor om bilagorna Anvisningar för forskningsplan, Anvisningar för forskningsresurser, Anvisningar för CV samt Anvisningar för publikationslistor:
Elisabeth Söderström Tehler, 08-546 44 229


Utlysningsarkivet