Vill du utveckla miljövänliga och kostnadseffektiva solceller?

Du som vill bidra till utveckling av miljövänliga och kostnadseffektiva solceller i Sverige och har en idé på ett forskningsprojekt är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2021-04-12
Tid för beslut Tidigast under augusti månad
Utlysta medel cirka 20 miljoner

Forskningsprojekt som bidrar till utveckling av nya solceller kan få stöd

Utlysningen riktar sig till dig som har en projektidé som kan bidra till utveckling av nya eller markant förbättrade solceller och som kan bidra till en av eller båda utmaningarna nedan:

Långsiktig ekologisk hållbarhet

I takt med att andelen solel i elsystemet ökar blir det allt mer kritiskt att utbyggnaden sker på ett ekologiskt hållbart sätt. Solcellers största miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen som kräver energi och materialresurser vilket leder till utsläpp. Vissa solceller innehåller även små mängder ämnen som kan vara giftiga eller är sällsynta. För att minska på resursåtgången är det viktigt att återvinningen fungerar optimalt och att återvunnet material återförs till tillverkningsprocessen för solceller. Dessutom behövs forskning och utveckling kring nya material och processer för solceller som minskar miljöpåverkan. Nya tjänster som bidrar till exempelvis ökad återanvändning eller livslängd på solelsystemet är också en möjlighet för att minimera miljöpåverkan.

Hållbar tillväxt och nya innovationer

Nya innovationer möjliggör en snabbare utbyggnad av solel såväl i Sverige som på internationella marknader. I förlängningen kan innovationer skapa tillväxt i Sverige genom fler svenska arbetstillfällen. Samtidigt kan innovationer anpassade till en global marknad bidra till ökad svensk export och en ökad andel exporterande företag. Innovationer behöver både vara ekologisk hållbara, kostnadseffektiva och tillfredsställa kundens krav. Innovation kan ge upphov till helt nya produkter, processer och tjänster, men även förbättra befintliga lösningar. Det är därför viktigt att i projekt kunna visa på konkurrensfördelar relativt det som finns på marknaden.

Vem kan söka?

Följande aktörer som kan bidra till ovanstående områden är välkomna att söka stöd:

  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut  

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i augusti 2021. Projektet kan starta tidigast 1 september 2021 och som längst pågå till 31 december 2023.

Om programmet El från solen

Programmet El från solen ska genom finansiering av forskning, innovation och utveckling bidra till omställningen till ett hållbart energisystem. Programmet adresserar frågeställningar relaterade till

  • hur solel kan bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.
  • hur nya produkter och tjänster relaterade till solel kan utvecklas och kommersialiseras genom svenskt näringsliv och
  • hur Sverige kan bidra till och dra nytta av internationellt samarbete på energiområdet.

Programmet pågår mellan 2016 och 2023 har en total budget om 280 miljoner kronor.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Pierre-Jean Rigole
Tfn 016-544 21 91 

Linn Sjöström
Tfn 016-542 06 43

Teknisk support
Tfn 016-544 22 11


Utlysningsarkivet