Vindval om vindkraftens påverkan på renen

Energimyndigheten utlyser cirka 6 miljoner kronor inom Vindval etapp IV. I denna utlysning välkomnas projektförslag på området vindkraftens påverkan på renen.

Sista dag för ansökan 2018-04-27 15:00

Energimyndigheten och Naturvårdsverket genomför tillsammans forskningsprogrammet Vindval som tar fram och förmedlar fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

Utlysningens syfte är att öka kunskapen om påverkan på renen med tonvikt på påverkan under driftsfasen i vinterbetesområden.

Vem kan ansöka om stöd?

Behörig att söka är disputerade forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Prioriterat innehåll

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara inriktade på att arbeta fram kunskap om vindkraftens långsiktiga påverkan på renskötseln under en vindkraftparks driftsfas, här är renarnas vinterbetesområden av särskilt intresse.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta augusti 2018 och som längst pågå till december 2020.

Bedömning av ansökan

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.


Ansökningarna kommer att bedömas både vetenskapligt och med avseende på relevans för programmet. Ansökningarna kommer även i relevansbedömningen att prioriteras med avseende på att få en så bra samlad projektportfölj som möjligt. Vindvals styrgrupp lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

 


Utlysningsarkivet