Vindval om uppföljning av vindkraftsetableringar

Nu finns forskningsmedel att söka inom Vindval, etapp IV. Totalt omfattar utlysningen cirka 11 miljoner kronor. Energimyndigheten välkomnar projektförslag på området uppföljning av vindkraftsetableringar i Sverige. Sista ansökningsdag är 2021-01-12 klockan 16.00.

Sista dag för ansökan 2021-01-12

Utlysningens syfte är att ta fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter från de senaste årens vindkraftutbyggnad i Sverige. Projekten ska bidra till att synliggöra erfarenheter av vindkraftsetableringar i bred mening. Resultaten ska kunna användas som underlag i planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft.  

Utlysningen har en budget på cirka 11 miljoner kronor och målet är att finansiera flera projekt. Forskningsprojekten kan ha en budget på ca 3 till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2021–2023). Behörig att söka är disputerade forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndighet som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Prioriterat innehåll i projekt som beviljas medel  

Projekt som beviljas medel ska ge en bred bild av erfarenheter från vindkraftparker som etablerats de senaste åren i olika delar av Sverige, såväl större som mindre etableringar av moderna verk, som speglar den tekniska utvecklingen avseende effekt och höjd.  Projektresultaten förväntas så långt möjligt vara generaliserbara och kunna användas i kommande planerings- och tillståndsprocesser. Även studier som syftar till metodutveckling avseende uppföljning av vindkraftparker välkomnas.      

Erfarenheter innefattar till exempel:   

  • Upplevelsevärden och användning av landskapet 
  • Påverkan på arter och miljö
  • Påverkan på lokalt och regionalt näringsliv, motstående intressen samt uppnådda synergier
  • Konsekvenser och erfarenheter av mildrande åtgärder/anpassningar under drift
  • Processuell erfarenhet av planerings- och tillståndsprocesser samt tillsyn.

Ansökan

Ansökan ska bland annat redovisa kunskapsläget och vilken forskning som projektet tar avstamp i, samt i vilken utsträckningen resultat och indata kommer att tillgängliggöras för granskning, vidare forskning och annan användning. Ansökningens omfattning ska inkludera nödvändig tid för samarbeten, årsmöten och gemensamt arbete med berörda målgrupper.

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna bedöms enligt Vindvals guidelines för granskning av ansökningar. Ansökningarna kommer även i relevansbedömningen att prioriteras med avseende på att få en ändamålsenlig samlad projektportfölj. Vindvals styrgrupp lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd.  

Beslut om stöd

Beslut om stöd fattas av Energimyndigheten, under början av 2021. Projekten måste kunna avslutas senast under 2023.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet