Forskning inom elkraftsbranschen ger ny kompetens

El är en viktig förutsättning för vårt dagliga liv och om det slutar fungera märker vi snart av det. Trots detta har intresset bland studenter varit lågt för att forska inom området. Men med nya utmaningar för elkraftsbranschen tycks en vändning nu vara på väg.

För att det ska finnas kompetens både inom forskning och i industrin stödjer Energimyndigheten forskningen inom elkraftsbranschen. Doktorandprogrammet Elektra och kompetenscentret EKC2 är två exempel på samarbeten mellan Energimyndigheten, universitetet och högskolor. Detta har resulterat i fler doktorander, nya innovativa produkter och tekniska lösningar.

Efterfrågade doktorander

Doktorandprogrammet Elektra har sen starten 1993 varit med och bidragit till ett ökat intresse för elkraftsbranschen. Elektra är ett samarbete mellan Energimyndigheten, universitet och industrin för öka mängden kompetent personal inom branschen. Elektras forskning är bred och fångar ofta upp sådant som inte passar in hos de mer specialiserade programmen ute i landet. Elektra har också visat sig vara bra för studenterna där många fått jobb på olika energibolag, fått höga positioner inom näringslivet eller startat egna framgångsrika företag.

– Elektra gav mig finansiellt stöd men även tillgång till en referensgrupp med personer både från högskolan och från industrin. En grupp som har jag hjälpt mig att bygga upp ett kontaktnät som jag fortfarande har nytta av, säger Tommie Lindquist tidigare doktorand som idag jobbar på Svenska kraftnät.

Ett av målen med Elektra är att lösa problem inom industrin och samtidigt utbilda de studerande inom forskning.

Forskning som leder till nya affärer

Kompetenscentret EKC2 startades 2006 med målet att bli ett ledande centrum för forskning kring elkraftsteknik för industri, kraftbolag och universitet. EKC2 är uppdelat på två olika områden forskning och utveckling av elnät och elproduktion är det första. Det andra jobbar mot industrin inom elkraftssektorn.

EKC2s arbete har till exempel lett fram till mer energieffektiva tågmotorer till snabbtåg. Detta har bidragit till att tågtillverkaren Bombardier kunna ta hem två stora beställningar med ett värde på över 100 miljoner.

Elkraftsbranschen ställs inför nya utmaningar

Elektra och EKC2 ska hjälpa till att behålla Sverige i en ledande position inom branschens forskning. En av anledningarna till det tidigare svala intresset för elkraftsbranschen som forskningsområde var att det inte ansågs finnas några utmaningar inom området. Branschen har nu åter hamnat i fokus på grund av klimat, miljö och energidebatt.

– En fråga som engagerar många idag är hur vi ska integrera vindkraften i energisystemet, hur vindkraftens ojämna produktion ska hanteras och vilka förstärkningar av stamnätet som behövs om vi ska öka vindenergiproduk­tionen i norr, säger Sven Jansson programansvarig forskare på Elektra.

Alla sådana förändringar inom branschen kräver ny kunskap och därför har Energimyndigheten valt att vara med i arbetet för att höja kompetensen inom området.

Program Övrigt
Typ av stöd Forskning