Elnät och elmarknad

Ett väl fungerande elektriskt energisystem för överföring och distribution av el i samverkan med en väl fungerande elmarknad är en förutsättning för en trygg elförsörjning och för anslutning av nya elproduktionstekniker.

Insatser behövs så väl i utveckling av specifika komponenter i elnäten samt i elsystemet i övrigt. Nya tankesätt för byggande, underhåll och drift av elnäten behövs.

Stora variationer i framförallt produktion men även användning av el ger ett ökat behov av stor flexibilitet i elsystemet, inte minst hos elanvändarna. Drivkrafter och kostnader i elsystemet bör samtidigt fördelas mellan de olika intressenterna på ett sätt som ger rätt incitament för en utveckling som stödjer visionen om ett hållbart energisystem. Förutom behov av teknisk utveckling finns därför ett behov av förnyelse i regelverk och andra förutsättningar för elmarknaden.

Möta utmaningarna

Elsystemet står inför stora utmaningar som fordrar kvalificerad forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet. Elnäten ska möjliggöra utvecklingen mot en allt större andel förnybar elproduktion. Det gäller framförallt storskalig vindkraft och småskalig vind- och solenergi. Elnäten ska även möjliggöra handel med elektrisk energi på elmarknaden såväl inom landet som med grannländerna.

Smarta elnät

Samtidigt som de nya utmaningarna innebär att kraven på elsystemet förändras, medför den snabba teknikutvecklingen att de möjliga lösningarna idag är många. Inte minst medför en ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi att samordning och styrning av systemet kan ske på ett helt annat sätt än tidigare. Den snabba teknikutvecklingen samt nya utmaningar har lett till att begreppet "smarta elnät" används mycket såväl inom som utanför kraftområdet idag. Det finns många olika definitioner på begreppet smarta elnät och en gemensam nämnare för merparten av dem är att de beskriver ett framtida elsystem som i sin funktion skiljer sig väsentligt från det elsystem vi idag är vana vid. Läs mer kring definitioner av smarta elnät.

Energimyndigheten stödjer forskningsprojekt inom bland annat forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem.

Framtidens elsystem