Korta återbetalningstider blev positiv överraskning

BUFAB Bulten Stainless AB i Åshammar genomförde en energikartläggning. Att huset läcker värme och att belysningen är ineffektiv kände de till. Men tack vare bättre kunskaper om hur stora energiförlusterna är, har intresset för att hitta energieffektiva lösningar ökat.

BUFAB Bulten Stainless AB har ett brett produktsortiment av rostfria och syrafasta fästelement. Företagets enhet i Åshammar utanför Sandviken sysselsätter 47 personer och hade 2011 en omsättning på drygt 100 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i en hyrd fastighet vilket ur en energisynpunkt inte är optimalt. Bland annat hade fastighetsägaren i samband med tidigare renovering installerat takfönster för att släppa in mer ljus i lokalen. Tanken var att fler fönster skulle minska behovet av lampor. Ur energisynpunkt var detta en dålig lösning eftersom värme försvinner ut genom den otäta konstruktionen.

– Inledningsvis letade vi efter någon som kunde hjälpa oss att minska våra värmeförluster. När vi fick klart för oss att vi kunde få bidrag i form av en energikartläggningscheck från Energimyndigheten valde vi att göra en mer komplett genomgång av hela vår energianvändning, säger Carina Tronelius som är miljö- och kvalitetsansvarig på BUFAB Bulten StainlessAB.

Investeringar som snabbt lönar sig

Arbetet med energikartläggningen utfördes av en fristående konsult som senare presenterade en lista med tänkbara åtgärder. Där fanns förslag på allt från nytt styr- och reglersystem i panncentralen till golvvärme i omklädningsrummen.

– Genomgången blev en riktig aha-upplevelse för oss. Trots att vi kände till flera av de problem som konsulten pekade ut blev det tydligare när vi fick allt svart på vitt på ett papper. Framförallt blev vi förvånade över att återbetalningstiderna på många av de föreslagna investeringarna var så korta. Det gör att vi är intresserade av att gå vidare och genomföra flera av förslagen, berättar Carina Tronelius.

Bland de åtgärder som konsulten lyfte fram fanns ett utbyte av gamla lampor mot mer energieffektiv belysning. Kostnaden beräknas till 800 000 kronor medan den årliga besparingen uppskattas till 360 000 kronor. Hela investeringen har därmed en återbetalningstid på drygt två år.

Den totala kostnaden för alla föreslagna åtgärder beräknas till drygt en miljon kronor medan energibesparingen uppskattas till närmare 700 000 kronor per år. Om alla åtgärder genomförs beräknas företaget kunna spara en fjärdedel av hela sin energianvändning.

Hyreskontrakt kan försvåra energieffektiviseringen

Att BUFAB Bulten Stainless inte äger fastigheten i Åshammar innebär att företaget inte själva kan genomföra alla de föreslagna åtgärderna.

– Vi är nu på väg att förnya hyreskontraktet. Därför har vi inlett en dialog med fastighetsägaren om vilka investeringar som de ska ta ansvar för, säger Carina Tronelius.

Exakt vilka åtgärder som företaget i slutändan kommer att genomföra är därmed inte helt klart men Carina Tronelius är nöjd med att hon har kunnat lämna ett bra beslutsunderlag till företagsledningen.

– Jag tvekar inte att rekommendera andra företag att göra en motsvarande energikartläggning. Jag hade inte klarat av att göra en så här omfattande kartläggning på egen hand, avslutar Carina Tronelius.
Program Övrigt
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2014