Komplettering till Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Energimyndigheten rapporterade i juni en utvärdering av systemet med reduktionsplikt. Vi har nu tagit fram ett korrigerat reduktionspliktsscenario med reduktionsnivåer som är högre än de som tidigare presenterats. I kompletteringen ingår även känslighetsanalyser av olika elektrifieringstakt av fordonsflottan, samt en analys där skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner efter 2020.

I rapporten Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten (inkl. kompletterande PM) har Energimyndigheten dessvärre använt felaktiga emissionsfaktorer i modellen för klimatutsläpp från vägtrafik. Vi har i kompletterande PM korrigerat dessa indata. Vi har också valt att använda energianvändning enligt utsläppsstatistiken, eftersom målet om 70 procent utsläppsminskning år 2030 utgår från utsläppsstatistiken.

Denna skrivelse kompletterar rapporten ”Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten” och bör därför läsas tillsammans. Du hittar båda under Dokument.