Nya bestämmelser påverkar många aktörer inom biobränslen

Förnybartdirektivet har förändrats och bestämmelserna utökats. Det innebär att fler aktörer inom biobränslen kommer att omfattas av hållbarhetskriterier. En stor andel av Sveriges producenter och användare av biobränslen måste göra anpassningar för att kunna uppfylla kraven som träder i kraft i mitten av 2021.

I de nya bestämmelserna omfattas även fasta och gasformiga biobränslen. Tidigare gällde endast bestämmelserna för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten lämnar idag in en rapport till regeringen om hur Sverige kan genomföra bestämmelserna om hållbarhetskriterier i det reviderade EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor, förnybartdirektivet.

"Om inte aktörerna kan verifiera att produktionen uppfyller kriterierna är de inte berättigade stöd"

De nya bestämmelserna innebär exempelvis att ägare av större anläggningar som producerar el, värme och kyla måste kunna verifiera att biobränslet som används i produktionen uppfyller specifika kriterier för hållbarhet och minskade växthusgasutsläpp.

– Om inte aktörerna kan verifiera att produktionen uppfyller kriterierna är de inte berättigade stöd, skattenedsättningar eller kan ta del av lättnader inom EU:s handelssystem med utsläppsrätter, säger Jonas Paulsson som lett arbetet med utredningen på Energimyndigheten.

Nya regelverket kräver anpassningar

Hållbarhetskriterierna för fasta och gasformiga biobränslen kommer att träda i kraft från mitten av 2021.

– Det är angeläget att aktörerna som berörs av det nya regelverket börjar göra de nödvändiga anpassningar som krävs för att uppfylla kraven, säger Jonas Paulsson.

I direktivet finns detaljerade bestämmelser om hur kontrollen av anläggningarna ska ske.

– Bestämmelserna är omfattande och tekniskt detaljerade och kommer beröra en stor mängd nya användare och leverantörer av biobränslen. Därför har myndigheten lämnat förslag som kan förenkla för företagen, säger Jonas Paulsson.

Energimyndighetens förslag

Energimyndigheten föreslår i utredningen att den befintliga lagen om hållbarhetskriterier utökas med nya bestämmelser om kontroll för fasta och gasformiga bränslen för el, värme och kyla. Samtidigt föreslår myndigheten olika anpassningar av regelverket i syfte att underlätta för de aktörer som träffas av bestämmelserna. Myndigheten pekar också på en rad frågeställningar som behöver utredas eller hanteras under det fortsatta genomförandet.

Relaterad information:

Läs mer om hållbara bränslen