Sök medel inom Nätverket för vindbruk

I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella organisationer och intresseföreningar är välkomna att ansöka om stöd för aktiviteter kopplade till Nätverket för vindbruks mål om en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft.  

Inriktningen för utlysningen är "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.  

Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 2 januari fram till och med den 11 februari 2019. Projekt kan som längst pågå till mars 2020. Läs hela utlysningstexten.

Nätverket för vindbruk är uppbyggt kring fyra noder som samordnas av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Nätverket för vindbruk ska bidra till omställningen mot ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraftens speciella förutsättningar och verka för att utbyggnaden sker med god lokal och regional förankring. Att samarbeta i nätverk är att bygga upp och utveckla kontakter för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att kunskaper och erfarenheter sprids.

Läs mer om nätverkets verksamhet på Nätverket för vindbruks webbplats.