30 miljoner till industrins energi- och klimatomställning

Energimyndigheten har beslutat att finansiera åtta projekt som på sikt ska bidra både till nettonollutsläpp från industrins processer och till energi- och resurseffektiva produktionsprocesser.

Nu får åtta projekt dela på totalt cirka 30 miljoner kronor inom ramen för Energimyndighetens nya satsning på industrins energi- och klimatomställning.

I de åtta projekten deltar 15 företag, en branschorganisation, fyra universitet och två institut. De olika projekten kommer bland annat utveckla ett sätt att använda plastavfall för att tillverka ny plast av ursprunglig kvalitet, forska på elektrifiering av stålindustrins ugnar, och bygga upp kunskap inför implementering av plasmateknik i industriella processer.

– Vi är glada över intresset för vår nya satsning på industrins energi- och klimatomställning. Vi fick in 33 ansökningar som totalt sökte 135 miljoner kronor i stöd. Vi har nu öppnat en ny utlysning och välkomnar alla som kan bidra till målen att söka stöd, säger Jenny Köhler, forskningshandläggare.

Bakgrund till satsningen på industrins omställning

Satsningen på industrins omställning ska hjälpa till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål.

Utsläppen från industrins förbränning och processer utgör idag omkring 30 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige, vilket innebär att en betydande omställning inom industrin kommer att behövas de kommande årtiondena. Den svenska industrins energianvändning utgör närmare 40 procent av landets energianvändning. Det finns en stor potential till energieffektivisering inom industrin som samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft genom lägre produktionskostnader och som därmed skapar utrymme för ökad lönsamhet.


Läs mer om de beviljade projekten:

Utveckling av ångkrackning av plast för en transformativ omställning av petrokemiska kluster

Projektet syftar till att nyttja plastavfall som råvara i petrokemiska kluster för att producera ny plast av ursprunglig kvalitet. Projektet har potential att ställa om dagens linjära användning av fossil plast till en resurseffektiv cirkulär användning.  

Projektledare: Chalmers

Övriga parter: Borealis

Elektrisk ämnesvärmning för applikationer inom stålindustri

Projektet syftar till att redogöra för vilka tekniska möjligheter stålindustrin har att ersätta fossila bränslen för ämnesvärmning i ugnar med elektrisk värmning istället. Detta kan bidra till minskade koldioxidutsläpp i den svenska stålindustrin.  

Projektledare: Jernkontoret

Övriga parter: Fagersta Stainless, Kanthal, Outokumpu Long Products, Outokumpu Stainless, Ovako Sweden, SSAB, Uddeholm

PLATIS - Plasmateknologi i stålindustrins ugnar

Projektet ska undersöka och testa elektrifiering av stålindustrins uppvärmningsugnar med plasmateknik tillsammans med biogas eller annan icke-fossil gas. Detta kan bidra till minskade koldioxidutsläpp i den svenska stålindustrin.  

Projektledare: Jernkontoret

Övriga parter: KTH, AGA Gas, Sandvik Materials Technology, Höganäs, LKAB, Ovako Sweden, Scanarc Plasma Technoplogy, SSAB EMEA, Swerim

Plasmabrännare för nollutsläpp av växthusgaser i processindustrin

Projektet syftar till att genomföra grundläggande studier och utbildning av personal som har djupa kunskaper i plasmateknik och som i framtiden kan assistera när plasmatekniken ska implementeras i industriella processer. Plasmateknik skulle potentiellt kunna ersätta all användning av fossila bränslen i processindustrin. Plasmateknik innebär att en mycket het låga - liknande lågan från förbränning av fossila bränslen - skapas i en fribrinnande plasmabrännare driven av elektricitet.  

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Övriga parter: -

Fallfilmsindunstare med högeffektiva värmeväxlarytor - Reduktion av osäkerheter inför industriell implementering

Syftet med projektet är att stärka designunderlaget för fullskalig implementering av högeffektiva strukturerade värmeöverföringsytor för fallfilmsindunstare vad gäller inverkan av indirekta effekter så som friktionstryckfall och beläggningar. Detta kan leda till stora energieffektiviseringar inom industriella tillämpningar där indunstning tillämpas.  

Projektledare: Chalmers

Övriga parter: Valmet, Tetra Pak Processing Systems

Trådlös överföring av mätvärden över konduktansprofilen för ångpunktsdetektering i raffinörer

Syftet med projektet är att ta fram och testa en prototyp för trådlös överföring av mätvärden som kan mäta konduktansprofilen i raffinörer för mekanisk produktion av pappersmassa.
Projektet har god potential att bidra med energieffektivisering vid mekanisk produktion av pappersmassa.

Projektledare: Dametric
Övriga parter: -

Energieffektivt tillvaratagande av utspädda biopolymerer i restavfall

Projektets mål är att undersöka en metod som tillåter en kostnads- och energieffektiv koncentrering av hemicellulosa med utnyttjande av separationstekniker. Projektets har potential att bidra till ökad resurseffektivitet inom processer för massaframställning och för utveckling av membranfiltrering för att ta till vara på komplexa molekyler i vattenlösningar.  

Projektledare: Lunds universitet

Övriga parter: -

Industrier och energisystem - Analysera omställningen till ett klimatneutralt samhälle

Projektet syftar att ta fram bättre verktyg för att analysera synergier och motsättningar i omställningen till ett klimatneutralt samhälle, med utgångspunkt från en nyutvecklad energisystemmodell, som beskriver den svenska industrin och fångar synergier mellan material- och energiflöden. Projektet kommer också att göra en scenarioanalys där effekterna av befintlig policy och branschförslag utvärderas.  

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Övriga parter: -