Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar eller uppnår negativa utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Sista dag för ansökan 2020-06-02
Utlysta medel 50 miljoner kronor

Välkommen att söka stöd för projekt som bidrar till att uppnå:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Alla typer av innovations- och forskningsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier kan få stöd, det vill säga utvärdering och analys av potentialen för ett tilltänkt projekt.

Område 1 - Nettonollutsläpp från industrins processer

Stöd inom detta område ges till ansökningar som syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer som ger minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Det inkluderar även tekniker för att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser.

Området omfattar även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror. Projekt som ansökan avser bör ha en övergripande inriktning att skifta till processer och produktionstekniker som har väsentligt lägre eller negativa utsläpp av växthusgaser.

Område 2 - Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Stöd inom detta område ges till ansökningar som handlar om att utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering samt ett flexibelt och robust energisystem.

Området omfattar till exempel utveckling av processer för att minska mängden restprodukter, använda restprodukter och restflöden i andra applikationer, samt använda råvaror med varierande kvalitet i processerna.

Området omfattar även industrins roll i ett större perspektiv, det vill säga integration mellan industrier, industriella symbioser, för att skapa ett energi- och resurseffektivt system ur ett helhetsperspektiv.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående områden kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag, exempelvis industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut med anknytning till relevanta företag offentliga sektor eller andra organisationer

Projekt som genomförs i samverkan mellan näringsliv och akademi och/eller institut uppmuntras särskilt.

När det gäller industrinära forskning bör relevanta användare av resultaten delta i projektet och vara intresserade av att implementera projektresultaten.

Vi välkomnar projekt som avser att delta i internationella samarbeten.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i november 2020. Projektet kan tidigast starta i januari 2021. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Informationsmöte 6 mars och 2 april via Skype

Energimyndigheten anordnar ett informationsmöte via Skype den 6 mars och 2 april, kl. 10:30-11:30. Fokus för mötet är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till oss på Energimyndigheten kring processen och utlysningen. Anmälan att delta den 6 mars är stängd. Sista anmälningsdatum för mötet den 2 april är den 26 mars.

Innan anmälan till informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Jenny Köhler, handläggare, Telefon: 016-542 06 40
E-post: jenny....@energimyndigheten.se

Fredrik Backman, handläggare, Telefon: 016-544 24 52,
E-post: fredrik....@energimyndigheten.se 

Isabella Gustafsson, handläggare, Telefon: 016- 544 21 62,
Epost: isabella.g...@energimyndigheten.se

Teknisk support, 016-544 22 11, E-post: ekan...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet