Energi blir en möjliggörare för regional tillväxt i Boden

Boden samarbetar med Energimyndigheten för att främja helhetssyn i energianvändningen, och gynna en framtida utveckling av industri inom främst IT-relaterade branscher och livsmedelsproduktion.

Aktörer i Boden-regionen ska tillsammans genomföra åtgärder som leder till resurseffektiv energianvändning, inkluderat effekt, med en ökad andel förnybar energi. De ska samverka för att skapa mer cirkulära flöden av material och energi inom industrikluster, och främja en fossiloberoende fordonsflotta med en ökad självförsörjningsgrad av både drivmedel och livsmedel i Norrbotten.

– Det känns spännande att Boden nu tar nationell position som en viktig plats för utveckling av resurseffektiv energianvändning, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Det är Boden Business Park AB och Bodens Utveckling AB i Bodens kommun som står bakom samarbetet, som sker i form av en strateginod inom ramen för Energimyndighetens uppdrag sektorsstrategier för energieffektivisering. Målet för Energimyndighetens uppdrag är 50 procent effektivare energianvändning i Sverige år 2030 jämfört med år 2005, och strateginoden i Boden bidrar genom att främja nya samarbeten och innovationer som leder till resurseffektiv energianvändning inom industrin.

Den långsiktiga målsättningen för Boden är en ökad attraktionskraft för internationella etableringar och investeringar till Sverige.

Thomas Fägerman är VD på Boden Business Park AB. Han ser flera nyttor i att medverka i sektorsstrategierna.

– Strateginoden öppnar nya vägar för kunskapsutbyte och fördjupat samarbete med Energimyndigheten. Utöver att vara föregångare och medverka till nya smarta åtgärder och goda exempel har vi nu också möjligheter att komma med inspel i utvecklingen av styrmedel.

Möjligheterna med strateginoderna är stora menar Energimyndigheten.

– Vi ser att det finns stora behov av att etablera samarbeten mellan verksamheter i ett tidigt skede för att samverka med att realisera en resurseffektiv energianvändning. I Boden finns ambitionen och möjligheterna att ”göra rätt från början”, menar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten.

Bilda en strateginod

Strateginoder är ett sätt att föra samman aktörer på regional och lokal nivå. Syftet är att driva fram innovationer och bidra till en bredare implementering av dessa.

Om ni är intresserade av att bilda en strategi