Norra Sverige och storstadsregionerna kan få störst ökning av elanvändningen

Den svenska elanvändningen förväntas öka kraftigt till 2030, och ökningen kommer främst att ske i storstadsregioner och i norra delen av landet. Det visar en studie som Sweco har utfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Sweco har undersökt hur elanvändningen i Sveriges alla län kan komma att se ut i framtiden. Det är Energimyndigheten som har beställt studien, inom ramen för arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering. Just uppdelningen på län är ett viktigt kunskapsstöd för de lokala aktörer som arbetar med omställningen av energisystemet.

– Vi hoppas att studiens resultat ska kunna användas som ett verktyg för regionala och kommunala aktörer som funderar över de utmaningar och möjligheter som kan uppstå lokalt kopplat till elektrifieringen, säger Tobias Walla, projektledare för sektorn flexibelt och robust energisystem.

Redan idag finns det kapacitetsutmaningar på flera platser i Sverige; speciellt i Mälardalsregionen och i södra Sverige. En viktig del av lösningen är att bygga mer transmissionsnät, men detta tar i vissa fall över 10 år. Fram till dess kommer vi troligtvis vara beroende av andra lösningar för att både säkerställa leveranssäkerhet till nuvarande elanvändare, men också möjliggöra för nya. Studien undersöker två scenarier för vad som kan hända med el- och effektuttag till och med 2030, givet ett antagande om att en snabb elektrifiering sker. I studiens snabba scenario bedöms Sveriges elanvändning öka med 17 procent (23 TWh) till år 2030 och i det medelsnabba ökar elanvändningen med 12 procent (16 TWh) till år 2030.

Denna ökning beror på att användning av elektrificitet i en ökande takt ersätter förbränning av fossila bränslen inom flera samhällssektorer. Elektrifiering av olika typer av energianvändning har identifierats som en avgörande möjliggörare för den globala klimatomställningen. Även i Sverige ses elektrifiering som en viktig del i omställningen till fossilfrihet. Men ökningen av elanvändning kan också innebära utmaningar för kraftsystemet.

Det är industrin, transportsektorn och datacenter som står för merparten av tillkommande elanvändning i Swecos scenarier. Elektrifieringen av transportsektorn kommer att gå fortast i storstadsregionerna och det är framförallt personbilar som kommer att stå för merparten av ökningen. Hur laddningen sker kommer vara avgörande för hur utmanande efterfrågetoppar som kommer uppstå. Industrins och datacenters tillkommande elanvändning kan ske mer spritt över landet, men troligen som mest i landets norra delar. Det tillskottet innebär inte efterfrågetoppar på samma sätt som personbilarna, utan har en relativt jämn elanvändning över dygnet.

Mer om sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Hänsyn ska även tas till övriga energi- och klimatpolitiska mål. Energimyndigheten har en viktig roll i att driva processen framåt, och i att bidra med kunskapsstöd för att aktörerna själva ska kunna genomdriva åtgärder.

Under 2020 fortsätter Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för att vid slutet av året leverera strategidokument för fem olika sektorer, med åtgärder och åtaganden, och som visar vilken väg som behöver tas för att uppnå målen.

Nyheter