Offentliga aktörer samverkar för att lösa kapacitetsutmaningar i elnätet

De offentliga aktörerna i Uppsala län har gått samman för att hantera utmaningen med ett ansträngt elnät. I rapporten #Uppsalaeffekten beskriver de hur offentliga aktörer kan arbeta proaktivt och engagera samhället och näringslivet för att hitta lösningar på kapacitetsbristen.

För liten kapacitet i elnäten ett problem för städernas tillväxt

Under 2019 blev kapacitetsutmaningar i elnätet ett vanligt förekommande begrepp i svensk media. Att elnäten inte kan leverera den effekt som behövs för städernas tillväxt har varit speciellt tydligt i Skåneregionen, Mälardalen och i synnerhet Stockholm/Uppsala.

Frågan om hur man får ett resurseffektivt nyttjande av elsystemet behandlas inom Energimyndighetens projekt Flexibelt och robust energisystem, som också är en av fem sektorer inom regeringsuppdraget att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Inom ramen för projektet har Energimyndigheten beställt en rapport av Region Uppsala, som beskriver hur offentliga aktörer kan arbeta proaktivt och engagera samhället och näringslivet för att hitta lösningar på effektutmaningarna. 

– I ett energisystem som snabbt förändras ändras roller och behov hos både traditionella och nya aktörer. De offentliga aktörernas samverkan i Uppsala är ett gott exempel på arbete med att förtydliga problembilden regionalt, och undersöka nya lösningar på vägen mot ett 100 procent förnybart energisystem, säger Tobias Walla, projektledare för sektorsstrategin Flexibelt och robust energisystem.

En samverkansmodell och tips till andra organisationer

I Uppsala län har de offentliga aktörerna arbetat fram en samverkansmodell med namnet #Uppsalaeffekten, för att möta kapacitetsutmaningar i elnäten.

– Vi hade några lyckosamma grundförutsättningar om ledde till att vi snabbare kunde gå från en utmaning till analys och faktisk samhandling snarare än samverkan för att möta problemen regionalt och även gemensamt försöka påverka de nationella förutsättningarna, säger Marta Fallgren, miljöchef vid Region Uppsala.

Fokus i rapporten är att beskriva hur Uppsala län utvecklat sin samverkansmodell, vilken händelsekedja som ledde till att de tog fram modellen samt framgångsfaktorer och tips till andra organisationer som arbetar med liknande problematik. Förhoppningen är att resultaten kan vara till stöd för andra offentliga aktörer som står inför liknande utmaningar.

– Jag tror det är en särskild styrka att samarbetet gäller alla nivåer i våra respektive organisationer. En viktig milstolpe tror jag var det gemensamma seminariet i maj 2019 som länsstyrelsen ordnade tillsammans med Region Uppsala. I samband med det tog landshövding Göran Enander initiativ till ett strukturerat samarbete på högsta nivå i länet, säger Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

De offentliga aktörer som ingår i samverkansmodellen #Uppsalaeffekten är Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, och Uppsala kommun.

Om sektorsstrategierna

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

Mer om Sektorsstrategier och hur ni kan anmäla intresse för att medverka som strateginod eller med andra åtaganden finns här.

Nyhet på Länstyrelsen Uppsalas webbplats