Elcertifikatreserven ökar och priserna är fortsatt låga

Vid årets annullering av elcertifikat annullerades totalt 38,4 miljoner elcertifikat, varav 23,6 miljoner i Sverige. Priset på elcertifikat fortsatte att sjunka även under 2020. Det beror på det ökade utbudet av elcertifikat som i sin tur främst beror på en kraftig utbyggnad av vindkraft.

Kvotpliktiga aktörer är ålagda att annullera elcertifikat för att täcka den kvotpliktiga andelen av sin elförsäljning eller elanvändning. I Sverige och Norge blev den kvotpliktiga elanvändningen under 2020 lägre än vad som tidigare antagits i kvotkurvan, och därför annullerades färre elcertifikat än förväntat. Under 2020 var det nästan 0,13 miljoner elcertifikat som inte annullerades i enlighet med kvotplikten. De kvotpliktiga aktörerna som inte annullerade tillräckligt många elcertifikat måste därför betala en kvotpliktsavgift på totalt 33 SEK/MWh.

Reserven av elcertifikat efter annullering 2021

För el som producerades under 2020 utfärdades det så mycket som 50 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige, främst till följd av hög produktion av vindkraft. Det höga antalet utfärdade elcertifikat har bidragit till att den gemensamma, ackumulerade reserven har ökat till ett överskott på 9,8 miljoner elcertifikat. Sveriges kvotpliktiga elanvändning på 89,2 TWh för 2020 bidrog till att det annullerades totalt 23,6 miljoner elcertifikat.

 

elcertifikat graf.PNG

Tilldelade elcertifikat, annullerade elcertifikat och behållning 2012–2020

 

Läget på elcertifikatmarknaden

Efter sjunkande elcertifikatpriser under 2019 sjönk priserna ytterligare under 2020. De sjunkande priserna kan förklaras med att utbudet av elcertifikat är högre än den efterfrågan som de fastställda kvoterna skapar. Ökat utbud på elcertifikat förklaras främst av en kraftig utbyggnad av vindkraft där det är andra faktorer än stöd från elcertifikat som driver utbyggnaden.

Årsavgift för elcertifikatkonton

En årsavgift för elcertifikatkonton kommer att börja tas ut den 1 juli i  år. Energimyndigheten strävar efter att intäkterna från kontoavgifterna ska täcka kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre. Energimyndigheten har valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare hittills men bedömt att det framöver kommer behövas för att möta de administrativa kostnaderna.