Om elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar som tagits i drift mellan 2003 och 2021.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. Det gemensamma målet var 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. Målet uppfylldes våren 2019. Sverige hade även ett mål om ytterligare 18 TWh till 2030. Det samlade målet inom elcertifikatsystemet var därför 46,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2030 och det målet uppnåddes redan i mars 2021.

Stoppdatum för anläggningar drifttagna efter 31 december 2021

Under hösten 2020 beslutade den svenska riksdagen att införa en stoppregel samt att avsluta elcertifikatsystemet vid utgången av 2035 (tidigare 2045). Beslutet innebär att anläggningar som är tagna i drift efter 2021 inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat. Anläggningar som är tagna i drift innan 2021 års slut men som godkänts under samma år kommer att få en tilldelningsperiod på mindre än 15 år.

Hur fungerar elcertifikatsystemet?

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan en producent få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Anläggningar som är tagna i drift innan 2021 års slut kan fortfarande bli godkända, men kommer få en tilldelningsperiod på mindre än 15 år till följd av systemets utgång 2035. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Kvotplikten skapar efterfrågan på elcertifikat

Köparna av elcertifikat är aktörer med så kallad kvotplikt, vilket innebär att man måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. De som är kvotpliktiga är främst elleverantörer men även elanvändare som använder el som de själva producerat, elanvändare som importerar eller köper el på den nordiska elbörsen samt elintensiva industrier som har registrerats av oss på Energimyndigheten. Hur stor andel elcertifikat de kvotpliktiga måste köpa varje år bestäms genom en kvot i lagen om elcertifikat. Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2035. 

För dig som kvotpliktig