Energikartläggningsstödet har hjälpt företag att energieffektivisera

Nästan 900 små och medelstora företag har fått stöd till energikartläggning av Energimyndigheten. Förutom att det hjälpt företagen att spara energi och minska sina kostnader har energikartläggningen också skapat ett större engagemang och intresse för energifrågan hos företagen.

Det övergripande målet med Energimyndighetens satsning är att ge små och medelstora företag ökad kunskap om sin energianvändning och effektiviseringsåtgärder, vilket på sikt leder till effektivare energianvändning hos företagen. Sedan starten 2015 har 888 ansökningar om stöd till energikartläggningar beviljats, och slutrapporterna från företagen visar att kartläggningarna leder till en energieffektivisering. 45 procent av de föreslagna åtgärderna har genomförts, och 23 procent av de föreslagna åtgärderna är pågående.

Ett av de företag som sökt och beviljats stödet är Hakfelt Produktion i jämtländska Bräcke. Det var Hakfelts före detta vd Per Hakfelt, som också var energiansvarig, som drog igång satsningen på energikartläggning. Han hade länge varit intres­serad av energiåtgången på företaget. Produktionen består av laserskärning, bearbetning och svetsning. Detta är energikrävande, och eftersom företaget ökar i både omsätt­ning och produktion påverkas energi­användningen vilket blir en stor kostnad. För Hakfelt är energianvändningen en prioriterad fråga.

Många av de företag som ansökte om stöd uppger att det ekonomiska stödet varit avgörande för att lyfta frågan om energieffektivisering på ledningsnivå. Hakfelt är inget undantag. Stödet och energikartläggningen blev startskottet för att arbeta strategiskt med smartare energianvändning. Energikartläggningen som de fick var tydlig och informativ, konsulten presenterade kartläggningen och åt­gärdslistan på plats hos Hakfelt och de började arbeta med åtgärderna direkt.

En stor del av företagens genomförda energieffektiviseringar handlar om el. Åtgärderna omfattar främst lokalvärme, belysning och ventilation. Det gäller också hos Hakfelt. Av förslagen som presenterades har de satsat på de med kort återbetalningstid och åtgärder som är av stor bety­delse för arbetsmiljön. I den moderna delen av lokalerna återanvänds värmen i ventilationen och nästa steg för företaget är att renovera och byta ventilation i den gamla verkstaden.

Flera företag berättar att energikartläggningen både medfört ett större intresse och engagemang hos personalen vad gäller möjligheter att spara energi. Många har också blivit överraskade av vilka besparingsmöjligheter som finns. Även detta är något som också märkts på Hakfelt.

– Energikartläggningen har varit en mycket lärorik process även om vi innan visste vilka maskiner som är energikrä­vande. Den stora skillnaden är att vi upplever att både led­ning och personal tänker mer aktivt på energianvändningen och tar ansvar. Det finns ett driv och ett engagemang som inspirerar. Tidigare stod lamporna tända och var och en skötte sitt, vi jobbar mer tillsammans idag, säger Per Hakfelt.

Precis som Hakfelt kommer de flesta sökande företag från tillverkande industri. Tillsammans med fastighetsverksamhet och handel står man för 84 procent av ansökningar om stödet.

Om energikartläggningsstöd för små och medelstora företag

Stöd till energikartläggning är ett av Energimyndighetens projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet som har som syfte att främja energieffektivisering i små och medelstora företag (SMF). Projektet startade 2015 och har erbjudit ett stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning. När projektet nu lider mot sitt slut kan man konstatera att stödet har bidragit till en energieffektivisering hos SMF, och att en energikartläggning är en mycket viktig del i att komma igång med energiarbetet. Möjligheten till ekonomiskt stöd finns inte längre kvar, men du kan fortfarande få hjälp med att komma igång med energieffektiviseringsarbetet. Kontakta ditt lokala energikontor!

Nyheter