Kraftsamling på forskning och innovation inom bioområdet

Nu startar Energimyndigheten Bio+, ett nytt forsknings- och innovationsprogram med fokus på bioenergins, biomassans och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska målen. Totalt avsätter Energimyndigheten 320 miljoner kronor över fyra år i satsningen.

Biomassa i form av industriråvara och energikälla har en betydelsefull position i Sveriges ekonomi och bedöms i framtiden bli än mer betydelsefull för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland. För att bereda vägen för denna omställning behövs en fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling kombinerad med hög innovationsförmåga. 

Det nya forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ är en kraftsamling som innebär att forsknings- och innovationsprojekt kan sträcka sig från marken och havet till marknaden och olika styrmedel.

– En viktig del av programmet handlar om helhetssyn på biologiska resurser och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Mer kunskap behövs om hur produktion av bioråvara och bioenergi påverkar hållbarhetsaspekter. Vi behöver även använda bioråvaran smartare genom nya innovationer och accelerera omställningsprocesser så att bioekonomin kan förverkligas, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på Energimyndigheten.

Processer som kan nyttiggöra och förädla rest- och sidoströmmar från alla produktionsled ska utvecklas. Målet är att skog, jord och hav bidrar med hållbara bioråvaror som genom energieffektiva processer omvandlas till innovativa produkter. Programmet ska även bidra till att framtagna lösningar kan kommersialiseras och komma ut på marknaden.

Energimyndigheten förväntar sig ett starkt engagemang från många affärsdrivna organisationer i dessa projekt. Programmet rymmer också en internationell bevakning och samverkan med andra länder samt systemstudier av till exempel hållbar produktion och konsumtion.

För att möjliggöra omställningen till ett biobaserat och cirkulärt samhälle behöver nya affärsmodeller, policy och styrmedel utvecklas. Här kommer programmet bidra med kunskapsunderlag i form av systemstudier och synteser.

Att söka kommande utlysning

Information om den första utlysningen från programmet kommer inom kort att publiceras på Energimyndighetens webbplats. Energimyndigheten har bytt till ett nytt ansökningssystem. Vi uppmanar sökande att i god tid logga in via Mina Sidor för att bekanta sig med det nya systemet.

Nyheter