Bio+

Bioenergi är världens och Sveriges största förnybara energikälla, och biomassa i form av industriråvara och energikälla har en central position i Sveriges ekonomi. Sverige har god tillgång till biomassa och förutom skogsråvara finns även potential för utveckling av biobaserade värdekedjor från jordbruk, hav och vatten, samt sido- och restströmmar från industrier och samhällen.

Programmet Bio+ syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. Bio+ ska bidra till att Sverige uppnår de energi- och klimatpolitiska målen samt att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

De lösningar och värdekedjor som tas fram inom programmet ska vara konkurrenskraftiga, och om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet samt bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Programmet ska även bidra till kunskap och skapa förutsättningar för att kommersialisera och implementera lösningar hos aktörer inom bioområdet. Kunskapsspridning, behovsidentifiering och samverkan är centrala delar för att skapa mervärde av den forskning, innovations- och affärsutveckling som får stöd inom programmet.

Programmet har följande utfallsmål:

  • Resurseffektiva lösningar
  • Hållbara värdekedjor
  • Nya aktörkonstellationer
  • Hög kompetensnivå
  • Effektfulla styrmedel och policy

Läs mer om programmet och pågående projekt på Bioplusportalen.se

Budgetram

Programmet Bio + är planerat att pågå 2021–2025 och budgetramen för perioden är 320 miljoner kronor.