Ny rapport om bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning av laddfordon

Intresset för elbilar och laddhybrider ökar starkt i Sverige. Hemmaladdning är i många fall en förutsättning för att det ska vara enkelt att äga och använda laddbara fordon, men det kan vara problematiskt att få tillgång till när den som vill ha laddning inte äger fastigheten själv.

Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges Kommuner och Regioner, redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter. Myndigheterna skulle även lämna förslag på åtgärder som underlättar för att kunna ladda i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen.

– Ett viktigt resultat är utredningen kring de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar. Lantmäteriet har i en utredning sett att det går att komma tillrätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan några ändringar i relevanta regelverk, säger David Mowitz, ansvarig handläggare för uppdraget på Energimyndigheten.

Ett annat viktigt resultat är att regelverket kring allmän platsmark och kvartersmark samt kommunens roll kopplat till laddinfrastruktur har tydliggjorts men kan också förbättras genom ett antal förslag.

Ytterligare ett intressant resultat är att frågan om ”Right-to-charge”, det vill säga regler för att stärka boendes ställning i förhållande till fastighetsägaren gällande installation av laddningspunkter, har belysts utifrån andra länders lagstiftning, till exempel regelverk som införts i Norge, Frankrike och Spanien. Materialet ger ett underlag för fortsatt arbete.

I rapporten ges även en mer övergripande analys av hinder för laddning i olika boendeformer samt även för arbetsplatsladdning. Vidare föreslås ett antal ytterligare åtgärder eller förslag för att förbättra den nuvarande situationen:

  • Samordna myndighetsgemensam information kring laddinfrastruktur
  • Utveckla kunskap och ta fram bättre underlag
  • Förenkla förmånsbeskattning av el
  • Vidareutveckla utformningen av stöd till laddinfrastruktur
  • Säkerställ tillgänglighet vid laddningspunkter i tillräcklig omfattning

Rapporten kommer att publiceras i Energimyndighetens webbshop men finns redan nu att läsa här: Remissvar och uppdrag (energimyndigheten.se)

Nyheter