2021-04-14
Yttrande angående remiss av promemorian ”Krav på nätnettomätning i förordningen om ursprungsgarantier för el”
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2021-03-17
Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biogas som används som motorbränsle under 2020
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2021-03-17
Yttrande avseende utredningen Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2021-03-03
Yttrande angående Remiss av promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2021-01-27
Yttrande angående Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-12-29
Yttrande angående promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden