2023-05-31
Energimyndighetens yttrande gällande Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon KN2023/02790
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-05-31
Följa och analysera elanvändningen månadsvis
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-05-22
Energiindikatorer 2023
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-05-09
Yttrande angående Remiss avseende Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-05-03
Yttrande angående Remiss i ärende KN2023/02708: EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-05-03
Yttrande angående Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden