2023-03-29
Yttrande angående remiss av EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-29
Yttrande angående Naturvårdsverkets rapport Förslag till förändrad NOx-avgift
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-28
Särskild redovisning verksamhetsår 2022, stödsystem för bio-CCS
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-03-20
Analys av effektiviteten och ändamålsenheten med elbusspremien
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-06
Yttrande angående Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-06
Yttrande angående Remiss av promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden