2020-10-05
Remiss angående promemoria om ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-09-23
Yttrande angående Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel 2020-200034
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-09-09
Yttrande angående Promemoria om behovsanalys i den Strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-08-26
Yttrande angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-07-01
Yttrande angående remiss av promemorian Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-06-29
Yttrande angående Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter ”Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet”
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden