2020-12-29
Yttrande angående promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-12-03
Avrapportering av regeringsuppdrag att ta fram nya kvoter för elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2020-12-02
Yttrande angående remiss av Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-12-02
Övervakningsrapport avseende skattereduktion för flytande biodrivmedel under perioden januari till och med juni 2020
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2020-11-30
Underlag för rapportering enligt artikel 14.1 i EED
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2020-11-11
Yttrande angående promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden