Nio forskningsprojekt ska bidra till en resilient och trygg elförsörjning

Energimyndigheten har beviljat stöd till nio forskningsprojekt som ska ta fram ny kunskap och nya lösningar för en resilient och trygg elförsörjning. 

Det svenska elsystemet genomgår stora förändringar. Samhället elektrifieras och produktionsmixen av el förändras och decentraliseras i en allt större utsträckning med en högre andel intermittent elproduktion. Elsystemets komponenter digitaliseras och blir alltmer uppkopplade, och samtidigt påverkas Sverige av händelser i vår omvärld – såsom klimatförändringar och invasionen av Ukraina.

Den pågående utvecklingen leder till nya behov och utmaningar vad gäller att upprätthålla en resilient och trygg elförsörjning.

– Projekten vi finansierar ska ta fram ny kunskap och nya lösningar för en resilient och trygg elförsörjning, både vid normaldrift och i krissituationer. Frågor som kommer att undersökas närmare är bland annat cybersäkerhet, ödrift och beteendeperspektiv, säger Anna Johansson Norlén, enhetschef på Energimyndigheten.

De nio projekten får stöd på totalt cirka 41 miljoner kronor och förväntas pågå till och med 2027. 

+

Beviljade projekt

Här presenteras beviljade projekt från utlysningen: Bidra till utvecklingen av en resilient och trygg elförsörjning

Ökad resiliens i framtidens elsystem med hög andel kraftelektronik

Projektet ska utreda hur förändringar av elsystemets egenskaper, till exempel lägre svängmassa och kortslutningseffekt, påverkar framtidens resiliens samt att förbättra den genom nya metoder för styrning (såsom spänningsreglering, felströmsinmatning och grid-forming) för att upprätthålla driftsäkerheten vid svåra påfrestningar. Målet med projektet är att: öka kunskapen i branschen hur resiliensen i elsystemet påverkas av energiomställningen, utveckla nyckeltal för övervakning av elsystemets robusthet (resiliens) samt utveckla styrning och automatisering av omriktare för ökad resiliens i olika systemdrifttillstånd.

 • Koordinator: Uppsala Universitet
 • Beviljat stöd: 4 428 417 kr

 

Skadliga interaktioner vid spänningsreglering i aktiva distributionsnät

Projektets fokus ligger på modellering och karakterisering av interaktionerna, samt utveckling av metoder för analys av dessa. Utifrån analysen kommer projektet föreslå lösningar på hur man kan implementera nya spänningsregleringsstrategier i aktiva distributionsnät samtidigt som man undviker risker för skadliga interaktioner.

 • Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Beviljat stöd: 5 999 249 kr

Förbättra motståndskraften och säkerheten hos det befintliga elnätet via ett elfordonsbaserat "virtuellt" elnät

Projektet ska undersöka möjligheterna med att använda vehicle-to-grid (V2G) och distribuerade förnybara energiresurser och batterilager för att leverera el till platser med kritisk infrastruktur vid kriser som orsakar både korta och långa strömavbrott. Elbilars rörelsemönster kommer att studeras och både passiv och aktiv leverans av el via elbilars mobilitet kommer att beaktas, där med passiv leverans menas att elbilsägaren inte bryter sitt vanliga rörelsemönster. Projektet kommer att utveckla ett energihanteringssystem för ödrift av denna typ och ta fram och analysera affärsmodeller kring detta.

 • Koordinator: Högskolan Dalarna
 • Beviljat stöd: 2 606 000 kr

Transdimo - Transienter för diagnostik och övervakning av kraftkomponenter

Projektet går ut på att utveckla teknik och metodik som kan användas för att utföra övervakning och diagnostik på utrustningar i elnätet genom att nyttja olika typer av transienta påkänningar som stimuli eller input. I ett första steg avser forskningen att fokusera på krafttransformatorer, shuntreaktorer och deras genomföringar då de utgör en av de viktigaste, dyraste och mest kritiska utrustningen i elnätet. Forskningen kommer att fokusera på att utveckla teknik och metoder som kan anslutas med utrustningen i drift och som kan förbli ansluten till icke spänningsförande del under lång tid. De förväntade resultaten kan indikera om det föreligger förhöjd felrisk.

 • Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan
 • Beviljat stöd: 3 979 395 kr

Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a National Crisis Energy system (RESISTANCE)

Projektet ska undersöka minimibehov av el samt beteendemässig respons hos människor vid energikris. Projektet inkluderar även rums- och tidsanalys av var tillgång och efterfrågan av el för närvarande inte skulle matcha för olika krisscenarier. Resultaten kan visa på vilka delar av det nationella elnätet som behöver ökat skydd och redundans samt ge kunskap kring människors beteende och vilja att anpassa sin elkonsumtion vid energikris.

 • Koordinator: Försvarshögskolan
 • Beviljat stöd: 5 979 833 kr

Transient stabilitet vid ökad andel förnybar elenergiproduktion

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur de kommande förändringarna kommer att påverka den transienta stabiliteten i kraftsystemet och hur de nya produktionskällorna och den ökade mängden HVDC anslutningar aktivt kan bidra till att förbättra den transienta stabiliteten.

 • Koordinator: Högskolan Väst
 • Beviljat stöd: 4 370 103 kr

Energiomställningens inverkan på spänningsstabiliteten i det svenska kraftsystemet

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur energiomställningen med nya produktionskällor, ny förbrukning, utbyggda nät och kraftigt varierande effektflöden i nätet kommer att påverka spänningsstabiliteten i kraftsystemet och hur de nya produktionskällorna aktivt kan bidra till att öka spänningsstabiliteten.

 • Koordinator: Högskolan Väst
 • Beviljat stöd: 4 370 103 kr

Batterilagrens roll i framtidens fossilfria beredskapsåtgärder

Projektet ska undersöka möjligheten att använda batterilager, som under normaldrift nyttjas för att delta på svenska kraftnäts stödtjänstmarknad, till att även verka som beredskapsåtgärd. Hypotesen är att vid ett nationellt strömavbrott kan kvarvarande energi i batterilagret nyttjas som reservkraft. Hur förutsättningarna ser ut för ö-drift med hjälp av batterilagret i kombination med småskalig förnybar elproduktion kommer också att undersökas.

 • Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Beviljat stöd: 4 063 674 kr

COLA: Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ö-drift

Projektet ska studera hur cyberattacker mot uppkopplade produkter för elanvändning och elproduktion (exempelvis batterier, värmepumpar, solceller, laddinfrastruktur och fastigheter) kan orsaka störningar på elnätet genom att undersöka inverkan av cyberhot på ett avgränsat elsystem (energiö).

 • Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Beviljat stöd: 5 514 000 kr

I projektdatabasen kan du söka efter fler projekt.

Projektdatabas

Till anmälan

 

Framtidens elsystem 

Nyheter