Remissen om stöd för bio-CCS har skickats ut

Regeringen har beslutat att satsa på avskiljning, infångning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) genom ett statligt stöd på 36 miljarder kronor under perioden 2026–2046. Stödet fördelas genom en omvänd auktion.

Som en följd av detta har Regeringskansliet tagit fram förslag till förordning om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung. Mot bakgrund av den nya förordning och de bemyndiganden som ingår där har Energimyndigheten gjort bedömningen att det behövs föreskrifter om stödet.

Förslaget omfattar bestämmelser om beviljande av statligt stöd genom omvänd auktion samt vilka uppgifter sökande respektive stödmottagare ska lämna i samband med ansökan, begäran om utbetalning och rapportering.

Genom det statliga stödet för bio-CCS får aktörerna stöd för både investering och drift och stödet kommer att fördelas genom så kallad omvänd auktion. En omvänd auktion innebär att aktörer söker stöd i konkurrens. I den omvända auktionen lämnar aktörerna bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den eller de aktörer som kan leverera bio-CCS till lägst bud och uppfyller stödvillkoren, tilldelas stöd.

Ett femtiotal remissinstanser har blivit ombedda att lämna synpunkter. Efter att remisstiden passerat och remissvar hanterats kan föreslagna förordning och föreskrifter komma att justeras. Efter att statsstödsanmälan är godkänd kan de fastställas.

Sista dag att svara på remissen är 31 januari 2024.

Tidplan omvänd auktion

Målet är att en utlysning om den första omvända auktionen ska kunna öppnas och stängas under 2024, men den slutgiltiga tidplanen kommer att tydliggöras efter att den formella statsstödsanmälan är inskickad.

 

+

Status stöd för bio-CCS

För att stödsystemet ska komma på plats krävs statsstödsgodkännande från EU-kommissionen, och att kommissionen inte har några invändningar på stödsystemet.

Statsstödsprövningen av stödsystemet för bio-CCS är i en pre-notifieringsfas och Energimyndigheten har bistått Regeringskansliet med att ta fram underlag som beskriver hur stödsystemet kommer att fungera och den kontext som stödsystemet är tänkt att verka inom.

Klartecken från EU-kommissionen inväntas

Nu inväntas klartecken från EU-kommissionen om att få skicka in den formella statstödsanmälan. Därefter har EU-kommissionen maximalt två månader på sig att fatta ett beslut, om inte ytterligare kompletteringar tillkommer.

Efter att EU-kommissionen har godkänt statsstödsanmälan behöver regeringen besluta om förordningen och därefter kan Energimyndigheten besluta om kompletterande föreskrifter. När regelverket är på plats kommer en första utlysning om omvänd auktion att ske.

 

Håll koll på Energimyndighetens webbsida för att se de senaste uppdateringarna om statligt stöd för bio-CCS.

Stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Nyheter