Ytterligare styrmedel behövs för att nå EU:s mål på energi- och klimatområdet

Energimyndigheten har lämnat ett underlag till den uppdaterade integrerade nationella energi- och klimatplanen (NEKP) för Sverige. Analysen visar att befintliga styrmedel inte räcker för att uppfylla Sveriges bidrag till EU:s mål om energieffektivitet och förnybar energi eller för att nå klimatmålen.

Energimyndigheten lämnade sitt underlag den 17 april 2024. Syftet är att ge regeringen fakta om nuläge och utveckling framåt på energi- och klimatområdet utifrån befintliga och planerade styrmedel.

Energimyndighetens analys

Energimyndighetens analys visar att Sverige inte kommer att klara av att nå sina bidrag till EU:s mål på energi- och klimatområdet med befintliga och planerade styrmedel. Bedömningen baseras på beräkningar av Sveriges bidrag till EU-målen, i förhållande till de scenarier som tagits fram av Energimyndigheten.

– För att uppnå Sveriges bidrag till EU-målen krävs ytterligare styrmedel som bör utredas och implementeras så snart som möjligt. Elektrifieringen är en viktig pusselbit för att ställa om energisystemet till fossilfrihet, men en kraftfull elektrifiering kommer inte att räcka, säger Mathias Normand, chef för enheten för policyanalys på Energimyndigheten.

I två av EU-målen, som finns i Förnybartdirektivet (RED) och Energieffektiviseringsdirektivet (EED), har Sverige mycket höga krav som ska uppnås jämfört med andra länder. Samtidigt förutspås en omfattande nyindustralisering och elektrifiering av industrin i Sverige, som förväntas leda till kraftigt minskade utsläpp – men även en ökad energianvändning.

– Om Sverige ska klara både sina bidrag till målen och en omfattande elektrifiering av industrin, ser Energimyndigheten en risk att vissa sektorer måste effektivisera mer än vad som är kostnadseffektivt och klokt ur ett livscykelperspektiv. Det är viktigt att EU:s energipolitik går i takt med dess satsningar på konkurrenskraft och industriutveckling, säger Mathias Normand.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket. Regeringen ska använda underlagen för att ta fram en uppdaterad nationell energi- och klimatplan (NEKP) för Sverige. Planen redovisas till EU-kommissionen senast den 30 juni 2024.

 

Nyheter