Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle

Välkommen att söka stöd för forskning-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Sista dag för ansökan 2020-05-06
Utlysta medel 50 miljoner kronor

Med ett transporteffektivt samhälle avses här ett samhälle där transportsystemet används mer resurseffektivt. Utgångspunkten är att åtgärder strävar mot att bibehålla eller förbättra tillgängligheten genom att planera och utveckla samhället och transportsystemet på sådant sätt att onödiga resor och transporter undviks, avstånd minskar, logistik förbättras och alla trafikslag används på ett mer effektivt sätt tillsammans.

Projekt som söker i utlysningen ska inriktas mot något eller några av följande fokusområden som avser både person-och godstransporter:  

  • Transporteffektiv samhällsplanering
  • Hållbara mobilitets- och transportkoncept
  • Energieffektivisering av befintliga transportlösningar
  • Överflyttning av transporter till energieffektivare trafikslag  

Inom dessa fokusområden finns behov att öka kunskapen om hur nedanstående förändringsfaktorer påverkar och bidrar till omställningen.  

  • Framtagen kunskap om beteenden, både hos individer och organisationer samt drivkrafter och kapacitet för förändring av dessa
  • Framtagna affärsmodeller för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle
  • Styrmedel för att ås