Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle

Välkommen att söka stöd för forskning-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Sista dag för ansökan 2020-05-06
Utlysta medel 50 miljoner kronor

Med ett transporteffektivt samhälle avses här ett samhälle där transportsystemet används mer resurseffektivt. Utgångspunkten är att åtgärder strävar mot att bibehålla eller förbättra tillgängligheten genom att planera och utveckla samhället och transportsystemet på sådant sätt att onödiga resor och transporter undviks, avstånd minskar, logistik förbättras och alla trafikslag används på ett mer effektivt sätt tillsammans.

Projekt som söker i utlysningen ska inriktas mot något eller några av följande fokusområden som avser både person-och godstransporter:  

 • Transporteffektiv samhällsplanering
 • Hållbara mobilitets- och transportkoncept
 • Energieffektivisering av befintliga transportlösningar
 • Överflyttning av transporter till energieffektivare trafikslag  

Inom dessa fokusområden finns behov att öka kunskapen om hur nedanstående förändringsfaktorer påverkar och bidrar till omställningen.  

 • Framtagen kunskap om beteenden, både hos individer och organisationer samt drivkrafter och kapacitet för förändring av dessa
 • Framtagna affärsmodeller för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle
 • Styrmedel för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle
 • Utvecklade metoder och arbetssätt som kan bidra till omställningen.

Läs mer om fokusområdena på programsidan för FOI programmet Transporteffektivt samhälle.

Det är viktigt att åtgärder för att uppnå ett transporteffektivt samhälle utgår från en systemsyn där en analys görs av positiva effekter av en åtgärd i relation kring dess effekter på andra delar av transportsystemet.

Utlysningen ska bidra till ett jämlikt och tillgängligt samhälle genom att synliggöra mångfalds-, kön och genusperspektiv i ett transporteffektivt samhälle i de projekt där det är tillämpligt.

Programmet fokuserar på den samhälleliga omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster.  

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • företag
 • institut med anknytning till forskningsområdet
 • övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet 

Projekt där olika typer av aktörer (offentlig sektor, företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. 

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas preliminärt i augusti – november 2020 Projektet kan starta tidigast 1 september 2020.
Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsträff

En informationsträff genomfördes 20 februari, kl 13.00 -14.30 via Skype. Se Energimyndighetens presentation (under Mer Information).  På mötet gavs tillfälle att ställa frågor.

En sammanställning av vanligt förekommande frågor och svar kommer att läggas upp under Mer information.

Om FOI programmet Transporteffektivt samhälle

Programmet pågår mellan 2018-02-01 och 2023-12-31 och har en ram om 200 miljoner kronor. Programmet har en till två utlysningar per år. Det här är programmets femte utlysning.

Mer information om programmet.

Kontakt

Adam Mickiewicz: adam.mic...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-542 0630

Catharina Norberg: catharina...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 2098

Maria Alm: maria...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 2187

Teknisk support: ekan...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 22 11

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet