Bidra med analyser och synteser inom bioområdet

Vill du bidra med analyser och synteser som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor med relevans för ett hållbart samhälle där biobaserade värdekedjor bidrar till energi- och klimatmålen? Då är du välkommen att söka stöd för ditt projekt.

Sista dag för ansökan 2023-06-13 23:59
Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor

Syftet med denna utlysning är att ge stöd till analyser och synteser som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor med relevans för ett hållbart samhälle där biobaserade värdekedjor bidrar till energi- och klimatmålen. Projekten genomförs med fördel från flera olika perspektiv och gynnas av insatser från flera vetenskapliga områden eller discipliner. Utlysningen omfattar två delområden:

  • Synteser: Projekt som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge och visar på kunskapsbehov inom bioområdet för att uppnå energi- och klimatpolitiska målen.
  • Systemanalyser:Projekt som bidrar med fakta, kunskapsunderlag och analyser om biomassans, bioenergins och bioekonomins roll i energi- och klimatomställningen så att beslut kan fattas med större helhetssyn.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag. Högst tillåtna stöd per projekt är 1,5 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Juniora forskare i rollen som projektledare är särskilt välkomna att söka.

Tips! Läs den fullständiga utlysningstexten noga för att skapa bästa möjliga förutsättning för att din ansökan ska prioriteras för stöd!

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i september 2023. Projektet kan starta tidigast 1 oktober 2023 och som längst pågå till 31 december 2024.

Informationsmöte via Teams

Planerar du en ansökan och vill ställa frågor om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Då är du välkommen att delta. Informationen kommer att hållas på svenska.

När: 28 april 2023, klockan 13.00–14.00.
Var: informationsmötet kommer att hållas via Teams.

Innan du deltar på informationsmötet ser vi gärna att du läser den fullständiga utlysningstexten.

Om Bio+ programmet

Energimyndigheten vill med forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ utveckla hållbara biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra, energisystemet och samhället.

Om Bio+

Bioplusportalen

Kontakt

Om du har frågor mejla till biop...@energimyndigheten.se 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet