Bidra med kunskap om uppbyggnaden av hållbara och biobaserade värdekedjor

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till omställningen av energisystemet, genom att utveckla kunskap och kompetens för uppbyggnaden av hållbara och biobaserade värdekedjor.

Sista dag för ansökan 2023-09-11 23:59
Utlysta medel cirka 70 miljoner kronor

Projekt som bidrar med kunskap om uppbyggnaden av hållbara och biobaserade värdekedjor kan få stöd.

En omfattande användning av biomassa och bioenergi är en av hörnstenarna i förverkligandet av de energi- och klimatpolitiska målen och omställningen av energisystemen bort från fossilberoende. Idag ökar användningen av biomassa till olika material, produkter och bränslen. Samtidigt vet vi att biomassa och bioenergi är en begränsad resurs. Därför behövs mer kunskap och kompetens för hur man på ett hållbart sätt bygger upp konkurrenskraftiga försörjnings- och värdekedjor som har sin utgångspunkt i bioråvaror.

Detta är den sjunde utlysningen inom Bio+ och vi välkomnar projektförslag för forsknings- och innovationsprojekt som ökar kunskapen och kompetensen för att bygga nya, och stärka befintliga, biobaserade värdekedjor vars syfte är att minska användningen av fossila insatsvaror i samhället. Projektet ska bidra till två eller flera av programmets utfallsmål:

  • resurseffektiva lösningar
  • hållbara värdekedjor
  • nya aktörkonstellationer
  • hög kompetensnivå
  • effektfulla styrmedel och policy.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Doktorand- och licentiatprojekt, projekt som är del av en doktorsutbildning, postdoktorer och juniora forskare välkomnas särskilt i denna utlysning för att stärka den akademiska kompetensen inom området bioenergi och biomassa.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i december 2023. Projektet kan starta tidigast januari 2024.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om Bio+ programmet

Energimyndigheten vill med forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ utveckla hållbara biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra, energisystemet och samhället.

Om Bio+

Bioplusportalen

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet