Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle

Vill du bidra till att gå från ord till handling och skapa ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt? Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar.

Sista dag för ansökan 2019-01-21 23:59
Utlysta medel Cirka 45 miljoner kronor

Det finns idag mycket kunskap om vad som behöver hända för att nå nationella och lokala energi- och klimatmål. Nu finns chansen för dig att få stöd för att öka organisationers kunskap och kapacitet för arbete med att implementera hållbara åtgärder inom området.

I den här utlysningen välkomnar vi enbart tillämpade forskningsprojekt och experimentella utvecklingsprojekt (mer information finns i den fullständiga utlysningstexten).

Utlysningen efterfrågar projekt som:

  • åstadkommer/underlättar att gods- och persontransporterna sker på det transportsätt samt med det trafikslag som är mest energi-och resurseffektivt.
  • utvecklar samhällsplaneringsprocesser så att de ger ökade förutsättningar för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt, och som tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns för stad och landsbygd.
  • identifierar drivkrafter och hinder för förändring av individers och organisationers sätt att arbeta på, normer, ageranden och beteendemönster, och att kunskap om sådana aspekter används och bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle.
  • undersöker digitaliseringens effekter på mobilitets- och transportkoncept samt vilka möjligheter som finns för utveckling av mer transporteffektiva lösningar.
  • undersöker hur samhällsfunktioner, arbetsprocesser och andra förutsättningar i samhället styr rese- och konsumtionsbeteendet och hur dessa kan utvecklas för att bidra till ett mer transporteffektivt samhälle.

Inom områdena ovan vill Energimyndigheten särskilt fokusera på projekt som adresserar dels lärande av implementeringsprocesser dels projekt som vill omsätta kunskap i praktisk handling (för närmare förklaring se den fullständiga utlysningstexten):

Utlysningen fokuserar på den samhälleliga omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål och utmaningar kan söka. Det kan till exempel vara:

  • offentlig sektor
  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till forskningsområdet
  • övriga aktörer med anknytning till området

Då fokus i utlysningen är att gå från ord till handling så ser vi gärna projekt som inkluderar tvärvetenskap samt samarbeten mellan akademi, offentlig sektor och/eller näringsliv med förutsättningar att omsätta kunskap och forskningsresultat till praktisk tillämpning (det vill säga två-tre av dessa parter bör ingå som projektdeltagare).

Informationsträffar

Två informationsträffar har hållits: den 13 november (via Skype) samt den 22 november i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Fokus för mötena var information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar.

För dig som inte hade möjlighet att delta så finns presentationsmaterialet att tillgå till höger under Mer information.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet