Bidra till en snabbare omställning till ett transporteffektivt samhälle

I den här utlysningen välkomnar Energimyndigheten forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som bidrar med lösningar som skyndar på omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

Sista dag för ansökan 2022-03-16
Utlysta medel cirka 45 miljoner kronor

Projekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle kan få stöd

Med ett transporteffektivt samhälle avses ett samhälle där de transporter som utförs är så effektiva som möjligt utifrån energi-, miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga. I ett transporteffektivt samhälle är tillgängligheten god för alla medborgare samtidigt som mängden trafik som krävs för att uppnå tillgängligheten inte ökar.  

Samhället kan bli mer transporteffektivt genom att en ökad andel av persontransporterna sker med yt- och energieffektiva färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik samt genom en ökad andel effektiva godstransporter där sjöfart och järnväg kompletterar lastbilstransporter.

Samspelet mellan våra rese-, transport- och konsumtionsmönster och de drivkrafter som påverkar dessa såsom exempelvis styrmedel som sätter ramar och handlingsutrymmen, normer och värderingar hos olika grupper, livssituation och livspussel samt befintliga utbud av olika transporttjänster behöver omsättas i praktisk handling som leder till ett transporteffektivt samhälle.  

Utlysningens mål är att bidra med behovsnära forskning, utveckling och innovation. En förutsättning för detta är ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga aktörer och ideella organisationer där de aktörer som har nytta av forskningsresultaten deltar i upplägget och genomförandet av forskning och utveckling.  

Projekt som det söks stöd för i utlysningen ska inriktas mot något/några av följande fokusområden:  

 • Transporteffektiv samhällsplanering
 • Hållbara mobilitets- och transportlösningar
 • Energieffektivisering av befintliga transportlösningar
 • Överflyttning av transporter till energieffektivare trafikslag  

Inom dessa fokusområden finns behov att öka kunskapen om hur olika drivkrafter till förändring, systemperspektiv samt mångfalds-, kön och genusperspektiv kan påverka och bidra till omställningen.

Avgränsning

Utlysningen fokuserar på omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster eller utveckling, produktion och distribution av förnybara drivmedel. Utlysningen kan ge stöd till övrig teknikutveckling förutsatt att den har relevans för omställningen genom att den leder till förutsättningar för ett minskat transportbehov i linje med programvisionen.

Tidplan för inlämning av ansökan, för beslut och startdatum för projekt finns i tabellen nedan.

Sista dag för ansökan
Beslut planeras i
Tidigaste projektstart
Projektet avslutas senast
16 mars
Juni-okt
31 okt 2022
31 december 2024

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • offentliga aktörer
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • företag
 • institut med anknytning till forskningsområdet
 • ideella organisationer

Vikten av samverkan  

Projekt där olika typer av aktörer (exempelvis från offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut samt näringsliv) samverkar är ett krav, det vill säga projekt som har en tydlig medverkan från relevanta aktörer som kan bidra med ökad relevans samt nyttiggörande av projektets resultat.  

Beroende på typ av projekt så kan detta krav innebära allt från projekt där alla aktörer ingår som samskapande projektparter till projekt där några aktörer samverkar med projektet via en referensgrupp till projektet.  

Den sökanden ska beskriva i ansökan hur jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.  

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten

Om programmet Transporteffektivt samhälle

Utlysningen är den sjunde inom ramen för FOI programmet Transporteffektivt samhälle. 

Transporteffektivt samhälle

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Anvisningar för hur du ansöker via Mina sidor

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Hjälpstugan är öppen följande tider och finns på Microsoft Teams.

 • 3 februari klockan 9.00-11.00
 • 16 mars klockan 13.00-15.00

Hjälpstuga på Teams

Ytterligare tider kan komma att publiceras.

Informationsträff

Två informationsträffar om utlysningens innehåll har genomförts den 11 respektive den 20 januari. Då fanns möjlighet att ställa frågor om utlysningens innehåll, ansökningsprocessen, beslutsprocessen samt hur utvärdering av ansökningar kommer att gå till. Presentation som Energimyndigheten höll på informationsträffarna samt en FAQ (vanligt förekommande frågor angående utlysningen) kan läsas under "Läs detta innan du söker".

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen. Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då.  

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet