Bidra till ett transporteffektivt samhälle

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt.

Sista dag för ansökan 2018-05-09 23:59

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. En transporteffektiv samhällsplanering bidrar till hållbara transport- och/eller resebeteenden och resvanemönster.

Programmets mål är att ta fram ny kunskap genom att stödja forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt.

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan transportsystemets aktörer möjliggöra att nya transporteffektiva innovationer, såsom arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, planeringskoncept, logistiklösningar, beslutsverktyg samt mobilitets- och transportkoncept, som bidrar till ett transporteffektivt samhälle kan utvecklas.

Vem kan ansöka om stöd?

Alla aktörer som kan bidra till programmets mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • Akademi
  • Forskningsinstitut
  • Offentlig sektor
  • Näringsliv

Utlysningen riktar sig till projekt som adresserar en eller flera av följande utmaningsområden:

  • Att åstadkomma/underlätta att gods- och persontransporterna sker på det transportsätt samt med det trafikslag som är mest energi-och resurseffektivt.
  • Att utveckla en samhällsplanering som ger förutsättningar för ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt, och som tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns för stad och landsbygd.
  • Att identifiera drivkrafter och hinder för förändring av individers och organisationers befintliga sätt att arbeta på, normer, ageranden och beteendemönster, och att kunskap om sådana aspekter används och bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle.
  • Att undersöka digitaliseringens effekter på befintliga mobilitets- och transportkoncept samt vilka möjligheter som finns för utveckling av hållbarare/mer transporteffektiva lösningar.
  • Att undersöka hur samhällsfunktioner eller arbetsprocesser idag styr rese- och konsumtionsbeteendet och hur dessa kan effektiviseras och/eller utvecklas i en hållbarare riktning via åtgärder inriktade mot att förändra samhälleliga grundförutsättningar.

Utlysningen välkomnar både forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprojekt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen. Programmet ska bidra till ett jämlikt och tillgängligt samhälle genom att synliggöra mångfalds-och genusperspektiv i ett transporteffektivt samhälle.

Projekt som beviljas stöd inom utlysningen kan tidigast starta 1 augusti 2018 och som längst pågå till 31 december 2023.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningar

Utlysningsarkivet