Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Vill du bidra till industrins energi- och klimatomställning genom minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser och/eller en mer effektiv energi- och resursanvändningen? Välkommen att söka stöd inom nedanstående områden.

Sista dag för ansökan 2019-09-11
Utlysta medel cirka 50 miljoner kronor

Projektets inriktning

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande områden:

 1. Nettonollutsläpp från industrins processer
 2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Område 1 - Nettonollutsläpp från industrins processer

Område 1 syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer som ger minskade utsläpp av växthusgaser från industrin, inklusive tekniker för att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. Även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror ingår i området. Det handlar om att skifta till produktionstekniker som har väsentligt lägre eller negativa utsläpp av växthusgaser.

Område 2 - Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Område 2 syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering och ett flexibelt och robust energisystem. Området omfattar till exempel utveckling av processer för minskade mängder restprodukter, användning av restprodukter och restflöden i andra applikationer, samt användning av råvaror med varierande kvalitet i processerna. Det ska finnas en tydlig energirelevans. Området omfattar även industrins roll i ett större perspektiv, det vill säga integration mellan industrier, industriella symbioser, för att skapa ett energi- och resurseffektivt system ur ett helhetsperspektiv.

Mål för projektet

Ert projekt ska bidra till att uppfylla något eller några av programmets mål:

 • Ökad kunskap och kompetens om radikala och transformativa lösningar har utvecklats, lösningar har demonstrerats och verifierats för
  - energi- och resurseffektiva processer och produktionssteg i industrin
  - processer för minskade växthusgasutsläpp i industrin
  - processer för negativa utsläpp av växthusgaser i industrin 
 • Kunskap och information som genererats inom programmet är känd och används av bland annat industrin, myndigheter och branschorganisationer 
 • Ökat samspel inom industri och mellan industrier bidrar till ett resurseffektivt system ur ett helhetsperspektiv 
 • Projekt inom programmet har deltagit i internationella sammanhang för spridning av forskningsresultat och utbyte av erfarenheter

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till något eller några av ovanstående mål kan söka.

Projekt där olika aktörer som t.ex. akademi, institut och företag samarbetar kring gemensamma problemformuleringar prioriteras. När det gäller industrinära forskning bör relevanta användare av resultaten delta i projektet och vara intresserade av att implementera projektresultaten.

Vi välkomnar projekt som avser att delta i internationella sammanhang för spridning av forskningsresultat och utbyte av erfarenheter.

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, samt i dess frågeställningar och effekter.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2019. Projektet kan starta tidigast december 2019.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Behöver du ytterligare information kan du kontakta följande personer på Energimyndigheten:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet