Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling för framtidens elsystem

Du som vill bidra till kunskaps- och kompetensutveckling för framtidens elsystem och har ett förslag på ett forskningsprojekt är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2022-06-08 23:59
Utlysta medel 90 miljoner kronor

Notera: För att ansöka via Mina sidor välj utlysningen ”Kompetensförsörjning".

Forskningsprojekt som bidrar till att öka kunskapen och stärka kunskapen inom elsystemet kan få stöd

Utlysningen är en del av programmet Framtidens elsystem och riktar sig till projekt som antar utmaningen att öka kunskapen och stärka kunskapen inom programmets forsknings- och innovationsområden: Smarta elnät, framtidens elmarknad, lagra energi, resurseffektiv användning, fossilfri elproduktion såsom vindkraft, solel, havsenergi, vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och annan elproduktion.

Projektet ska bidra till att ett eller flera av programmets sex utfallsmål uppnås:    

 • Marknad och flexibilitet
  Elmarknaden är effektiv, välfungerande, drar nytta av digitaliseringens möjligheter och möjliggör flexibilitet hos aktörerna. Den svenska marknaden är attraktiv för investeringar från andra länder. 
 • Samspel i energisystemet
  Elsystemet samspelar med andra sektorer såsom transport-, industri- och jordbrukssektorn och bidrar till hållbara samhällen, städer och landsbygd.
 • Infrastruktur, elproduktion och försörjningstrygghet
  Sveriges elsystem är en del av ett välintegrerat europeiskt system som möjliggör 100 procent förnybar el. Elsystemet har hög leveranssäkerhet och bidrar till ökad försörjningstrygghet.
 • Social hållbarhet och inkludering
  Elsystemet möter behoven hos olika delar av samhället. Alla människor är inkluderade och får möjlighet att påverka omställningen av elsystemet.
 • Ekologisk hållbarhet och klimat
  Elsystemet är klimatneutralt, resurseffektivt och ekologiskt hållbart med stor andel cirkulära flöden. Elsystemet har spelat en nyckelroll för att utsläppen av växthusgaser har minskat kraftigt inom energisystemet.
 • Konkurrenskraft och innovationer
  Sverige är världsledande på flera områden inom elsektorn och exporterar hållbara innovationer, produkter, tjänster och kunskap som bidrar till ett hållbart energisystem globalt.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara:

 • universitet
 • högskolor forskningsinstitut.

Följande aktörer kan också delta i projekten:

 • företag
 • offentlig sektor
 • övriga aktörer med anknytning till forskningsområden inom utlysningen.

Projektet kan starta mellan 1 februari 2023 och 1 maj 2023 och som längst pågå till 31 december 2027 (5 år).

I denna utlysning är högsta tillåtna stödbelopp per projekt 6 miljoner kronor.

Om programmet Framtidens elsystem

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem utgör en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet och finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Programmet ska främja omställningen mot ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer och samtidigt verka för ett elsystem karaktäriserat av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet.

Programmet pågår under åren 2022 till och med 2027 men kan komma att förlängas vid behov. Initialt är budgetramen 552 miljoner kronor för hela programperioden.

Informationsmöte 5 maj och 17 maj via Teams

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.Informationsmöte på svenska:

 • När: 5 maj 2022, klockan 12.00-13.00.
 • Var: Informationsmötena kommer att hållas via Teams. För att ansluta till mötet klicka på länken nedan.
 • Jobba på datorn eller mobilappen: Klicka här för att ansluta till mötet
 • Eller ring in (endast ljud): +46 8 505 218 06,,595760519#   Sweden, Stockholm Telefonkonferens-ID: 595 760 519#

Informationsmöte på engelska:

 • När: 17 maj 2022, klockan 12.00-13.00.
 • Var: Informationsmötena kommer att hållas via Teams. För att ansluta till mötet klicka på länken nedan. 
 • Jobba på datorn eller mobilappen: Klicka här för att ansluta till mötet
 • Eller ring in (endast ljud): +46 8 505 218 06,,472749350#   Sweden, Stockholm Telefonkonferens-ID: 472 749 350#

Innan informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag (8 juni) som utlysningen stänger.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet