Bidra till utvecklingen av framtidens elmarknader

Du som har en idé och vill bidra till utvecklingen av framtidens elmarknader kan nu söka stöd för projekt som syftar till att skapa innovationer kring och öka kunskapen om hur elmarknader kan bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.

Sista dag för ansökan 2022-06-08
Utlysta medel 30 miljoner

Projekt som studerar utvecklingen av framtidens elmarknader kan få stöd

Elsystemet förändras snabbt. Industri- och transportsektorn elektrifieras i syfte att nå klimatmålen, nya elintensiva lösningar i industrin blir vanligare, elproduktionen byggs ut i snabb takt, andelen väderberoende och decentraliserad elproduktion ökar och nya aktörer kliver in på elmarknaderna medan etablerade aktörer får delvis nya roller. De senaste åren har vi dessutom sett ökande omfattning av flaskhalsutmaningar i elsystemet samt mer volatila energipriser. Den genomgripande förändringsprocess som pågår ändrar förutsättningarna för aktörer och funktioner på elmarknaderna vilket ställer nya krav på marknaderna för att skapa ett flexibelt, robust och leveranssäkert system. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen av elmarknaderna sker på ett sätt som blir inkluderande för samtliga användargrupper såväl som för den individuelle användaren.  

Elmarknadsområdet genomgår omvälvande förändringar. Det behöver därför tas fram ny kunskap, mer kompetens samt innovativa lösningar som bidrar till utvecklingen av elmarknader och stöttar framtidens hållbara elsystem. Hur kan du bidra till att accelerera denna utveckling?

Projektet ska bidra till att något eller några av följande mål kan uppnås ha potential att bidra till följande programmål:

 • Kunskapen om dagens och framtidens elmarknad ökar.
 • Nya lösningar för elmarknad som drar nytta av digitaliseringens möjligheter har tagits fram.
 • Kunskap som bidrar till utvecklingen av regelverk som stöttar framtidens hållbara elsystem har ökat.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara

 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till elmarknadsfrågor
 • företag 
 • offentlig sektor
 • övriga aktörer med anknytning till elmarknadsfrågor  

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i januari 2023. Projektet kan starta tidigast i februari 2023.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om programmet framtidens elsystem

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem utgör en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet och finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Programmet ska främja omställningen mot ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer och samtidigt verka för ett elsystem karaktäriserat av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet.

Programmet pågår under åren 2022 till och med 2027 men kan komma att förlängas vid behov. Initialt är budgetramen 552 miljoner för hela programperioden.

Informationsmöte 5 maj och 17 maj via Teams

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

Informationsmöte på svenska:

 • När: 5 maj 2022, klockan 12:00-13:00.
 • Var: Informationsmötena kommer att hållas via Teams. För att ansluta till mötet klicka på länken nedan.
 • Jobba på datorn eller mobilappen: Klicka här för att ansluta till mötet
 • Eller ring in (endast ljud): +46 8 505 218 06,,595760519#   Sweden, Stockholm Telefonkonferens-ID: 595 760 519#

Informationsmöte på engelska:

 • När: 17 maj 2022, klockan 12:00-13:00.
 • Var: Informationsmötena kommer att hållas via Teams. För att ansluta till mötet klicka på länken nedan. 
 • Jobba på datorn eller mobilappen: Klicka här för att ansluta till mötet
 • Eller ring in (endast ljud): +46 8 505 218 06,,472749350#   Sweden, Stockholm Telefonkonferens-ID: 472 749 350#

Innan informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger, det vill säga den 8 juni.


Utlysningsarkivet