Bidra till utvecklingen av framtidens resilienta och fossilfria transportsystem

Vilka är riskerna och möjligheterna med omställningen till fossilfria transportsystem? Nu kan du söka stöd för projekt som bidrar med ökad kunskap och innovativa lösningar för att göra framtidens transportsystem hållbara och resilienta.

Sista dag för ansökan 2023-10-03 23:59
Utlysta medel Cirka 45 miljoner kronor

Transportsystemet står inför en stor utmaning. För att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande ämnen måste systemet ställas om, samtidigt som det behöver anpassas till en framtid med potentiellt osäker tillgång till olika energislag.

Hur kan framtidens transportsystem utvecklas, med utgångspunkt i nuläget och i samspel med närliggande samhällssystem – och samtidigt stå emot störningar av olika slag?

Syftet med utlysningen är att främja innovativa lösningar och öka kunskapen kring utvecklingen av framtidens resilienta och fossilfria transportsystem, dess energianvändning samt energiförsörjning. Utlysningen har därmed fokus på att förstå riskerna och identifiera möjligheterna med ett alltmer fossilfritt, elektrifierat och digitaliserat transportsystem utifrån ett energi- klimat- och resiliensperspektiv. Kunskapsnivån behöver höjas kring vilka sårbarheter övergången till fossilfrihet kan innebära, samt vilka förebyggande åtgärder som kan behöva vidtas – och av vem.

Projekt som beviljas stöd ska ha potential att bidra till att utlysningens syfte och ett eller flera av följande mål:

  • Ökad förståelse kring de hot, risker och möjligheter som finns i övergången mot ett framtida hållbart transportsystem och hur systemets resiliens på kort och lång sikt kan säkras.
  • Kunskap om vilka krav som finns på gods- och persontransporterna från samhällets aktörer och lösningar som stärker transportsystemets förmåga att stå emot störningar och anpassa sig så att funktionaliteten består.
  • Kunskap och lösningar kopplat till hur fysisk och digital infrastruktur, logistikupplägg, arbetsprocesser och policyer och regelverk kan bidra till att minska transportsystemets sårbarhet mot störningar.

En förutsättning för att uppnå utlysningens syfte är ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga aktörer och andra organisationer där de aktörer som har nytta av forskningsresultaten deltar i upplägget och genomförandet av forskning och utveckling.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka, exempelvis: 

  • offentlig sektor
  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till forskningsområdet
  • övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etcetera) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Viktiga datum

Högst tillåtna stöd per projekt är 9 miljoner kronor. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas preliminärt i januari–mars 2024. Projektet kan starta tidigast april 2024.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöte

Energimyndigheten bjöd in till två informationsmöten via teams (13 och 16 juni) rörande utlysningen och programmet Hållbara transportsystem.  Under mötet informerades bland annat om utlysningen, hur ni ansöker samt hur ansökningarna bedöms och det fanns möjlighet att ställa frågor.

Ta del av presentationen under "Mer information".

Om programmet Hållbara transportsystem

Programmet har som syfte att bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem som är fossilfritt, transporteffektivt och resurseffektivt. Programmet pågår mellan 10 maj 2023 och 31 december 2028 och har en ram om 235 miljoner kronor. Det här är utlysning nr 1.

Mer om programmet

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16.00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet