Design för energieffektiv vardag

Vill du få finansiering för att utveckla energismarta tjänster, affärsmodeller och produkter? Nu kan du söka stöd från programmet Design för energieffektiv vardag. Energimyndigheten välkomnar sökande i den femte utlysningen av programmet.

Sista dag för ansökan 2020-09-10
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag kombinerar design och beteendevetenskap för att ta fram kunskap, produkter, affärsmodeller och tjänster som ska påskynda omställningen till ett energi-och resurseffektivt samhälle.

Fokus för utlysningen

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Vi välkomnar särskilt projektansökningar som berör:

 • Hur designprocessen- och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln.
 • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära.
 • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

Samverkan mellan akademi och näringsliv, och internationella kopplingar ses som meriterande.

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning för att säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt. I sektorerna lyfts strategiska områden och flera avgörande frågor som har gemensamma beröringspunkter med Design för energieffektiv vardags femte utlysning. Speciellt gäller detta sektorn Framtidens handel och konsumtion. Energimyndigheten välkomnar särskilt projekt som adresserar de beröringspunkterna.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och utveckling som är användar- och beteendecentrerad kan möjliggöra produkter och tjänster som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till energisystemets omställning inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet.

Det kan till exempel vara:

 • företag och designbyråer
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till området
 • övriga aktörer med anknytning till området

Projekt där olika typer av nationella och internationella aktörer (företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgrupp, projektets innehåll, projektets genomförande, samt i dess mål och effekter.

Det är ett krav att projektgruppen har kompetens inom alla tre områden energi, design och beteende.

Vad kan man söka finansiering för?

Finansiering kan sökas för till exempel:  

 • Projekt som utvecklar nya energismarta tjänster, affärsmodeller och produkter.
 • Projekt som bygger upp kunskap inom områdena energi, design och beteende för att öka individers och gruppers möjlighet att själva påverka och bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.
 • Demonstrationsprojekt som testar och demonstrerar en energieffektiv lösning.
 • Kommersialiseringsfrämjande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som ska leda till att en produkt eller tjänst börjar säljas på marknaden.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar mellan den 4 juni och den 10 september 2020, klockan 23:59. Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta den 1 november 2020 och som längst pågå till och med den 31 december 2024.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Energimyndighetens ansökningssystem E-kanalen. Kom ihåg att ansöka om inloggningsuppgifter i god tid innan du ska fylla i ansökan. Ett tips är också att ladda ned Word-filen ”Mall för att förbereda ansökan” där du kan förbereda din ansökan. När du är klar kan du sedan klippa över varje del till E-kanalen.

Innan ansökan skickas in till Energimyndigheten ska du som söker ta del av:

Webbinarium om utlysningen den 17 juni

Den 17 juni hölls ett webbinarium där vi berättade mer om utlysningen, cirkulär design och hållbarhet, med tips på saker att tänka på när man ansöker.

Nätverksgrupp på Linkedin

För att främja nätverkande mellan projekt inom Design för energieffektiv vardag, och skapa ett forum där man kan hitta projektpartner, så finns det en nätverksgrupp för programmet på LinkedIn.

Gruppen är en öppen nätverksgrupp för alla som vill hitta projektpartner för utlysningar/ansökningar till Design för energieffektiv vardag, den är även till för pågående projekt i programmet som vill nätverka. Det är öppet för alla att skapa ett inlägg kring ett ämne man önskar diskutera eller få input kring, eller om man söker en projektpartner inom ett specifikt område.

Nätverksgrupp på Linkedin för projekt inom Design för energieffektiv vardag.

Varmt välkomna att gå med i gruppen!

För mer information

Mer information om programmet finns på: www.designforenergi.se

 • Mehmet Bulut, handläggare Energimyndigheten
  Tel: 016-544 23 46
 • Fredrik Forsman, projektledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  Tel: 08-406 84 46

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet