Energiriktad grundforskning 2019 - inom flera vetenskaper

Du som vill bidra till omställningen av energisystemet är välkommen att söka stöd för grundforskningsprojekt inom samhällsvetenskap, humaniora samt natur- och teknikvetenskaper.

Sista dag för ansökan 2019-03-20 23:59
Utlysta medel 125 miljoner kronor

Projekt som belyser grundläggande energirelaterade utmaningar kan få stöd

Forskningsprojekten ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, ha mycket god potential att bidra till energiomställningen genom att bidra med kunskap och/eller lösningar för att möta avgörande utmaningar för utvecklingen av:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle,
  • ett flexibelt och robust energisystem,
  • samspel i energisystemet.

Utlysningen rör projektbidrag, där du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Utlysningen stödjer dels projekt inom humaniora och samhällsvetenskap (HS), dels natur- och teknikvetenskapliga (NT) projekt. Tvärvetenskapliga projekt med HS såväl som NT-inslag välkomnas.

Hur mycket stöd kan jag få?

Projekt inom utlysningen kan få stöd med maximalt 1 miljoner kronor per år, dock maximalt 5 miljoner kronor totalt för hela projektperioden.

Utlysningens totala budget är cirka 25 miljoner kronor per år, varav

  • cirka 18 miljoner kronor fördelas till projekt med fokus på natur- och teknikvetenskap samt
  • cirka 7 miljoner kronor fördelas till projekt med fokus på humaniora och/eller samhällsvetenskap.

Totalt omfattar utlysningen 125 miljoner kronor under åren 2020 till 2024.

Energimyndigheten genomför utlysningen i samverkan med Vetenskapsrådet. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen som helhet och fattar beslut om stöd inom utlysningen.

Vem kan söka?

Forskare vid lärosäten och institut, som vill bedriva projekt som ligger i linje med uppsatta långsiktiga energi- och klimatpolitiska mål om ett helt förnybart elsystem och nettonollutsläpp av växthusgaser, är välkomna att söka.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast under november 2019. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2020.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Ansökan ska skrivas enligt anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Bifoga följande dokument i ansökan:

  • Forskningsplan (på engelska), enligt anvisningar i bilaga 2.
  • CV för forskaren och medverkande deltagare (på engelska) enligt anvisningar i bilaga 3.
  • Publikationslista för sökande och medverkande (på engelska) enligt anvisningar i bilaga 4.

 

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen. Frågor angående bilagorna 2-4 besvaras av Vetenskapsrådet.

Tänk på att det kan vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då.

Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16:00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.

Natur- och teknikvetenskap: Fredrik Brändström, fredrik.b...@energimyndigheten.se, 016-544 23 66

Humaniora och samhällsvetenskap: Michael Novotny, michael....@energimyndigheten.se, 016-542 06 25

Frågor om bilagorna Anvisningar för forskningsplan, Anvisningar för CV samt Anvisningar för publikationslista: Elisabeth Söderström Tehler, elisabet...@vr.se, 08-546 44 22

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet