Europeisk satsning för hållbar urban omställning, Driving Urban Transition Partnership

Syftet med denna utlysning är att ge stöd till internationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar sig an utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen. Utlysningen är den första inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT Partnership. 

Sista dag för ansökan 2022-11-21
Utlysta medel 42 miljoner kronor

Formas, Vinnova och Energimyndigheten utlyser tillsammans 42 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar. 27 europeiska länder ingår i utlysningen som har en sammanlagd budget på 90–100 miljoner Euro. 

Det här kan du söka stöd för 

Partnerskapet är indelat på tre olika tematiska pelare (Transition Pathways) som var för sig identifierar ett antal utmaningar som adresseras i utlysningen. I Sverige är tre olika forsknings- och innovationsfinansiärer huvudsakligen ansvariga för varsitt tema: 

 • Energipositiva stadsdelar (PED) - Energimyndigheten 
 • 15-minutersstaden (15minC) - Vinnova 
 • Cirkulära urbana ekonomier (CUE) – Formas  

I utlysningen ligger ligger tre så kallade topics under varje Transition Pathway: 

Energipositiva stadsdelar 

 • PED topic 1: Energy communities – energy transition driven by civil society 
 • PED topic 2: Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges 
 • PED topic 3: Energy efficiency in existing urban structures

15-minutersstaden 

 • 15mC topic 1: Strengthen the mix of urban functions and services 
 • 15mC topic 2: Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond) 
 • 15mC topic 3: (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods 

Cirkulära urbana ekonomier 

 • CUE topic 1: Urban Resource Sharing and Circularity 
 • CUE topic 2: Nature-based solutions (NBS) 
 • CUE topic 3: Urban food systems 

Läs mer om de olika pelarna på partnerskapets internationella webbplats:
Driving Urban Transitions to a sustainable future - DUT Partnership

Vem kan söka? 

I denna utlysning kan en grupp av aktörer bestående av forskare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer söka. Projektteamen måste bestå av minst tre partners från tre olika länder.  

Krav på projekten 

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen behöver det transnationella projektet uppfylla bland annat: 

 • Projekten ska bestå av minst tre projektparter från tre olika länder som är berättigade till finansiering från deras respektive nationella/regionala finansieringsorgan. 
 • Projektledaren kan bara vara projektledare för en ansökan och delta i max två ansökningar i utlysningen. 
 • Projekten ska involvera minst en stad/kommun/organisation som tillhandahåller urbana tjänster.  

Läs mer om kraven i den fullständiga internationella utlysningstexten.

Ansökan och tidplan 

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess. 

 • Steg 1: En kortfattad ansökan lämnas in senast den 21 november 2022 kl. 13.00 CET. 
 • Steg 2: Den fullständiga ansökningen ska lämnas in senast den 3 maj 2023 kl. 13.00 CET.  

Ansökningar i steg 1 och 2 ska skickas in till den rumänska organisationen UEFISCDIs elektroniska ansökningssystem.

Observera att det bara är ansökningar som har gått vidare i steg 1 som kan skicka in en fullständig ansökan i steg 2. Ansökan får inte genomgå några större förändringar mellan steg 1 och 2.  

Svenska parter i projekt som rekommenderas stöd i den internationella bedömningen blir inbjudna till Energimyndighetens, Vinnovas eller Formas portaler för att skicka in en nationell ansökan för sitt projekt. Utbetalning till svenska projektparter sker genom Energimyndigheten eller Vinnova, Formas. 

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas under sommaren 2023. Projektet kan starta tidigast i september 2023 och kan som längst pågå i tre år.   

Läs detta innan du ansöker 

Informationsmöten 

Lanseringsevent

Den officiella lanseringen av partnerskapet Driving Urban Transitions kommer att äga rum i Bryssel 4-5 oktober 2022. Det går att delta både fysiskt och digitalt.

Mer information om lanseringsevenetet

Matchmaking-event

Den 10 oktober kl. 10-11:30 höll Energimyndigheten, Vinnova och Formas tillsammans med Viable Cities in svenska intressenter till ett digitalt Matchmaking-event. Vill du ta del av presentationen från eventet kan du mejla till: emina....@energimyndigheten.se

Om partnerskapet

Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT) är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Programmet ska de närmaste sju åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. 

Energimyndigheten, Formas och Vinnova och bidrar med finansiering och svenska aktörer kan söka medel i utlysningar som genomförs inom ramen för programmet.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet