FFI Energi & Miljö

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag att lämna in ansökningar för bedömning till de olika bedömningsomgångarna framgår enligt tidplanen nedan.

Sista dag för ansökan 2020-12-08 14:00

Aktuella datum för uppsummering av ansökningar

Följande uppsummeringsdatum gäller. Observera att vissa av uppsummeringstillfällena kan ändras eller helt tas bort. Ambitionen är att ansökningarna skall vara bedömda och rekommenderade cirka 6 veckor efter angivet uppsummeringstillfälle för att sedan tas upp för beslut på Energimyndigheten. Det senare brukar ta 2-5 månader beroende på ansökt belopp.

  • 8 juni 2021 kl:14:00
  • 7 december 2021 kl: 14:00

Vi välkomnar nu särskilt ansökningar enligt följande:

  • Projekt med hög innovationsgrad och stor potential till minskning av klimatutsläppen (direkt eller indirekt).
  • Projekt med branschöverskridande samverkan.
  • Forskning om samspelet mellan infrastruktur för förnybara drivmedel (inkl. el) och fordon.
  • Projekt som inrymmer doktorander inom elektrifieringsområdet och stärker kompetensuppbyggnaden inom detta område.
  • Ansökningar där ett eller flera SME-företag står för minst 15 % av i projektets stödgrundande kostnader.
  • Minskat fokus kommer att läggas på forskning avseende inkrementell förbättring inom mogna områden. Till detta hör en stor del av dagens forskning som handlar om förbränningsmotorer, avgasefterbehandling, transmissioner, aerodynamik, lättvikt och rullmotstånd kommer att minska. Energimyndigheten ser inte att fordon med förbränningsmotor drivna med förnybara bränslen kommer att försvinna. Industrin kommer att få ta ett större ansvar för denna forskning framöver vilket för FFI Energi o Miljö kommer medföra färre projekt alternativt lägre stödandel från Energimyndigheten för ansökningar dessa områden.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Detaljerad information om utlysningen och ansökningsprocessen finns i dokumentet "Att söka och rapportera". I alla projekt krävs industriell motfinansiering. Projektbeskrivningen ska företrädesvis skrivas på svenska eller undantagsvis på engelska och vara komplett vid inlämnandet (CV, Projektblankett och Projektbeskrivning). För förstudier/konceptstudier på max sökt belopp 500 000 kr gäller bilagorna CV och Budgetblankett.

Kort om Energi & Miljö

Programmet Energi & Miljö är inriktat mot fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom områdena ökad energieffektivitet, övergång till förnybara bränslen, minskad lokal/regional miljöpåverkan samt områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Programmet Energi & miljö har som mål att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt CO² och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Mer information om FFI Energi & Miljö finns i färdplanen under rubriken Dokument.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet