Forska och utveckla för energieffektivisering inom belysningsområdet

Du som vill bidra till utvecklingen av energi- och resurseffektiv belysning är välkommen att söka stöd för ditt forsknings- eller utvecklingsprojekt. Den här utlysningen inom programmet Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS, omfattar cirka 15 miljoner kronor och stänger den 29 april 2021. Nu är Mina Sidor öppet för ansökningar! 

Sista dag för ansökan 2021-04-29
Utlysta medel cirka 15 miljoner kronor

Syftet med stödet är att bidra till energisystemets omställning och verka för en god belysning som är energi- och resurseffektiv, anpassningsbar, samt bidrar till god hälsa och komfort.

Vilka projekt kan få stöd?

Det finns stor utvecklingspotential inom belysningsområdet både i förhållande till resurs- och energieffektivisering, inom- och utomhus, komfort och hälsa samt smart styrning.

I den här utlysningen välkomnar vi särskilt projektförslag där olika aktörsgrupper samverkar (exempelvis akademi tillsammans med företag eller andra organisationer – gärna ljusdesigners eller internationella samarbeten), projekt som utgår från särskilda belysningsbehov, samt ny kunskap och metodutveckling inom följande delområden:

 • Belysningens planering och implementering i byggprocessen
 • Belysningssystems koppling till digital styr- och reglerteknik
 • Belysning i nya tillämpningar, exempelvis för informationsöverföring (LiFi), bekämpning av bakterier/virus, etc.
 • Marknadsnära projekt som testar krav på cirkulär ekonomi, som skärps i ekodesigndirektivet från och med år 2021.

Projekten ska kunna bidra till ett eller flera av följande effektmål för programmet:

 • Fler användare har tillgång till belysningslösningar som är energieffektiva, ändamålsenliga, behovsstyrda och som i möjligaste mån samspelar med dagsljuset
 • Nya belysningslösningar bidrar till god funktionalitet och välbefinnande i de miljöer där de används
 • Belysning tillverkas med en minimal åtgång av resurser och med metoder fria från farliga ämnen och alla ingående material går att återanvända eller återvinna
 • Företag i Sverige utvecklar funktionella och resurseffektiva belysningssystem som skapar teknisk och ekonomisk framgång samt bidrar till exportmöjligheter
 • Företag i Sverige, akademi, institut och offentlig sektor samverkar så att ny teknik utvecklas, utvärderas och används
 • Företag i Sverige är internationellt erkända och bidrar till att utveckla kunskapsfronten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

 • Ansökansformuläret öppnar 12 april 2021 
 • Utlysningen stänger den 29 april 2021, klockan 23:59.

Projektet kan starta tidigast 1 september 2021 och som längst pågå till 31 december 2024.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Här kan du läsa vilka förändringar det medför. Där hittar du steg-för-steg guide för hur du fyller i ansökan.

Om du har specifika frågor kring Mina Sidor och ansökningsformulären är ni välkomna till någon av våra online-hjälpstugor på teams. Länkar och tider till hjälpstugorna.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Om EELYS-programmet

Utlysningen görs inom ramen för forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS. Läs mer om EELYS.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Jörgen Sjödin, 016-544 21 38


Utlysningsarkivet